ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Νομοτεχνικό λάθος απειλεί με μπάχαλο το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων το 2020

Νομοτεχνικό λάθος απειλεί με μπάχαλο το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων το 2020

Tην ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και αποκατάστασης των διατάξεων του Ν. 4613/2019 που αφορά το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, επισημαίνει ο δικηγόρος κ. Χρήστος Αρβανίτης σε ανάρτησή του, στη προσωπική του σελίδα στο Facebook και στα φαρμακευτικά συνιστολόγια, καθώς θα πρέπει να διορθωθεί ένα νομοτεχνικό σφάλμα που ουσιαστικά θα δημιουργήσει πρόβλημα στις Περιφέρειες να προχωρήσουν στην έκδοση αποφάσεων για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για το έτος 2020.

Όπως εξηγεί  ο κ. Αρβανίτης, μελετώντας το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 που αφορά το ωράριο λειτουργίας φαρμακείων προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση για το ωράριο λειτουργίας των «μονοεδρικών» φαρμακείων, διαπίστωσε ότι η τελευταία τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, που έγινε με το άρθρο 26 του Ν. 4613/2019, περιέχει ένα νομοτεχνικό σφάλμα. Αντί με αυτό να αντικατασταθεί το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9, όπως ήταν το σκοπούμενο, αντικαταστάθηκε εσφαλμένα το δεύτερο που εξουσιοδοτούσε τους Περιφερειάρχες να εκδίδουν αποφάσεις για το υποχρεωτικό ωράριο, ώστε να ακολουθήσουν στη συνέχεια, αφενός μεν ο καθορισμός των διημερεύσεων – διανυκτερεύσεων, αφετέρου δε οι δηλώσεις για το διευρυμένο ωράριο. Επομένως, σημειώνει ο κ. Αρβανίτης, «με την κατάργηση του εδαφίου αυτού ο Περιφερειάρχης δεν έχει πλέον εξουσιοδότηση να καθορίσει το υποχρεωτικό ωράριο για το έτος 2020 και κατά συνέπεια δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα διημερεύσεων – διανυκτερεύσεων και στη συνέχεια το σύστημα του διευρυμένου ωραρίου με την υποβολή των δηλώσεων κ.λπ». Επικαλείται μάλιστα και την προσαρτώμενη εγκύκλιο του Υπουργείου που διευκρινίζει ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των διημερεύσεων – διανυκτερεύσεων και του διευρυμένου ωραρίου είναι ο προηγούμενος καθορισμός του υποχρεωτικού ωραρίου από τον Περιφερειάρχη.

Με σκοπό να βοηθήσει στην κατανόηση του προβλήματος ο κ. Αρβανίτης παραθέτει την αρχική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 9, την τροποποίηση που υπέστη από το άρθρο 257 Ν. 4512/2018 και την νομοτεχνικά εσφαλμένη αντικατάστασή της από το άρθρο 26 Ν. 4613/2019:

 

  1. Αρχική διατύπωση άρθρου 9 παρ. 1

«Οι κατά το άρθρο 22 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α`) πίνακες διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως των φαρμακείων της περιοχής κάθε φαρμακευτικού συλλόγου συντάσσονται με τη φροντίδα και ευθύνη αυτού, ισχύουν για ένα χρόνο και είναι υποχρεωτικοί για τα περιλαμβανόμενα σ` αυτούς μέλη τους. Ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν κατά το Σάββατο ορίζεται, με απόφαση του οικείου νομάρχη, μέχρι 20% του συνολικού αριθμού των λειτουργούντων φαρμακείων.»

  1. Αντικατάσταση άρθρου 9 παρ. 1 από άρθρο 257 Ν. 4512/2018

«Πρώτο εδάφιο: Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.
Δεύτερο εδάφιο: Με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της εβδομάδας, οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. εντός της ημέρας.
Τρίτο εδάφιο: Επίσης τα φαρμακεία δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους: την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.»

  1. Το άρθρο 26 Ν. 4613/2019

«Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.»

  1. Το άρθρο 9 παρ. 1, όπως ισχύει, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 26 Ν. 4613/2014

«Πρώτο εδάφιο: Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.
Δεύτερο εδάφιο: Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν* στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.
Τρίτο εδάφιο: Επίσης τα φαρμακεία δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους: την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.»

 

Γίνεται αντιληπτή η αντίφαση καταλήγει ο κ. Αρβανίτης. Το εδάφιο 2 απαγορεύει την λειτουργία των φαρμακείων τις αργίες, ενώ το εδάφιο 3 την επιτρέπει. Η διάταξη λοιπόν του άρθρου 9 παράγραφος 1 είναι εσφαλμένη και αντιφατική και χρειάζεται κατά τούτο νέα νομοθετική τροποποίηση.

 

 

* Ο τονισμός της γραμματοσειράς γίνεται από τον υπογράφοντα συντάκτη του κειμένου για να αναδείξει ακόμη περισσότερο τη διαφορά που δημιουργεί το πρόβλημα το οποίο επισημαίνει ο κ. Αρβανίτης