ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Τι προέκυψε από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε φαρμακαποθήκες για τις ελλείψεις φαρμάκων

Τι προέκυψε από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε  φαρμακαποθήκες για τις ελλείψεις φαρμάκων

Μη τήρηση της νομοθεσίας ως προς τον τρόπο προμήθειας και ορθής διανομής φαρμάκων διαπίστωσαν οι έλεγχοι  που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με τον ΕΟΦ σε 14 φαρμακαποθήκες, από τις 15 έως τις 30 Φεβρουαρίου και με αφορμή δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

Από τους συνολικά 14 ελέγχους σε φαρμακαποθήκες οι 8 έγιναν στην Αθήνα και οι υπόλοιποι 6 στην Θεσσαλονίκη. Οι έλεγχοι διεξάχθηκαν σε δείγμα φαρμακευτικών σκευασμάτων βάσει ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) με κριτήρια την μακροχρόνια έλλειψη αυτών, την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης από τις φαρμακαποθήκες, καθώς και τις φαρμακευτικές κατηγορίες που αφορούν.

Το πρόγραμμα και η μεθοδολογία ελέγχου που ακολουθήθηκε συνοψίζονται στα εξής:

  1. Λήψη και αξιολόγηση στοιχείων από τον ΕΟΦ για το κανονιστικό πλαίσιο και τις περιοχές διακινδύνευσης
  2. Καταγραφή του συνόλου των υπό έλεγχο φορέων και προσδιορισμός ελεγκτικού δείγματος
  3. Επιτόπιος έλεγχος με σύνταξη σχετικού πρακτικού
  4. Απογραφή σκευασμάτων του δείγματος που ευρέθησαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο
  5. Αναζήτηση και επισκόπηση εγγράφων προμήθειας, διακίνησης και πώλησης φαρμάκων

 

Τα βασικά ευρήματα και οι διαπιστώσεις των ελέγχων σύμφωνα με την ΕΑΔ,  είναι:

– Μη συμμόρφωση με την κανονιστική υποχρέωση για δήλωση εκ μέρους των κατόχων αδειών χονδρικής πώλησης (φαρμακαποθηκών) προς τον ΕΟΦ, των αποθεμάτων των φαρμακευτικών σκευασμάτων, μετά την απόφαση προσωρινής απαγόρευσης εξαγωγών αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12Α παρ. 2 του ΝΔ 96/1973, όπως ισχύει.

– Μη συμμόρφωση με την κανονιστική υποχρέωση λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης της Εγχώριας Διακίνησης Φαρμάκων ανά μήνα από τις φαρμακαποθήκες, που είχε προβλεφθεί το έτος 2012 ως το σημαντικότερο εργαλείο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους.

– Μη σύννομη εξαγωγή, από δύο φαρμακαποθήκες, φαρμάκων σε χρόνο που ο ΕΟΦ με σχετική απόφαση τις είχε απαγορεύσει. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω φαρμακαποθήκες είχαν ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία ακύρωσης των ταινιών γνησιότητας των προς εξαγωγή συσκευασιών φαρμάκων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΟΦ “Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας – Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές”, χωρίς οι εξαγωγές να αποτραπούν λόγω έλλειψης δικλίδων ασφαλείας (internal controls) στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

– Συστηματική διακίνηση συγκεκριμένων φαρμάκων μεταξύ φαρμακαποθηκών, καθώς και σημαντική αύξηση των εξαγωγών μετά την κατάργηση της νομοθετικής πρόβλεψης περί δυνατότητας των φαρμακαποθηκών να εξάγουν φάρμακα μόνον, εφόσον τα προμηθεύονται απευθείας από τις φαρμακευτικές εταιρίες.