NEA

Εξώδικη Διαμαρτυρία των Ακτινολόγων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Εξώδικη Διαμαρτυρία των Ακτινολόγων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με το εξώδικο, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) ζητά την ανάκληση της αντισυνταγματικής απόφασης του Οργανισμού για τη συνταγογράφηση σκιαγραφικών φαρμάκων δωρεάν, από τους Ιατρούς Ακτινολόγους.

 

Ειδικότερα, εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατέθεσε η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ), σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουλίου, ζητώντας να ανακληθεί άμεσα η «όλως αόριστη, αναιτιολόγητη, μη νόμιμη και σε κάθε  περίπτωση παντελώς αυθαίρετη και αθεμελίωτη νομικά, ιατρικά και ηθικά απόφαση του Οργανισμού», για τη συνταγογράφηση σκιαγραφικών φαρμάκων δωρεάν, από τους Ιατρούς Ακτινολόγους.

«Η απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε από την Παρασκευή 28 Ιουνίου –χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση– προβλέπει ότι ο Ειδικευμένος Ιατρός Ειδικότητας Ακτινολογίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να συνταγογραφεί ΔΩΡΕΑΝ και ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ το σκιαγραφικό φάρμακο», εξηγούν σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ).  

«Πρόκειται για μία α?στοχη και παράλογη απο?φαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία μάλιστα κάνει και μία αντισυνταγματικη? δια?κριση σε βάρος των Ιατρών Ακτινολόγων, έναντι των Ιατρών άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι λαμβάνουν κανονικά αμοιβή για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων. Γι’ αυτό, ζητάμε από τον υπουργό Υγείας, την άμεση ανάκλησή της», σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΑΕ, Αθανα?σιος Χαλαζωνι?της.

Η ΕΑΕ έστειλε άμεσα επιστολή (την 1η Ιουλίου 2024) προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, και την Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Θεανώ Καρποδίνη, στην οποία επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας:

-          Η  συνταγογρα?φηση των σκιαγραφικω?ν φαρμα?κων συνιστα? ιατρικη? πρα?ξη (α?ρθρο 1 παρ. 3).

-          Η αποζημι?ωση ο?λων των ιατρικω?ν πρα?ξεων καθορι?ζεται με το α?ρθρο 19, στο οποι?ο ορι?ζεται ο?τι ο Ιατρο?ς πρε?πει να παρε?χει τις υπηρεσι?ες του με αμοιβη? οπωσδη?ποτε ευ?λογη και σε αναλογι?α με την ε?κταση της ιατρικη?ς πρα?ξης.

-          Ουδεμι?α ιατρικη? πρα?ξη προβλε?πεται χωρι?ς αμοιβη?.

-          Φορολογικά είναι ανέφικτο να εκτελει?ται δωρεα?ν συνταγογρα?φηση σκιαγραφικω?ν φαρμα?κων απο? Ιατρου?ς Ακτινολο?γους.  

«Η αμοιβη? για τη συνταγογρα?φηση σκιαγραφικω?ν φαρμα?κων απο? Ιατρο? Ακτινολο?γο καθορι?ζεται ελευ?θερα και διαχωρι?ζεται εντελω?ς απο? την τυχο?ν συμμετοχη? του ασφαλισμε?νου στο συνταγογραφου?μενο φα?ρμακο η? στη διενεργου?μενη εξε?ταση με τη χρη?ση αυτω?ν των σκιαγραφικω?ν φαρμα?κων. Ο δε αυτοτελής και αυθύπαρκτος χαρακτήρας της ανωτέρω ιατρικής πράξης της συνταγογράφησης του σκιαγραφικού σκευάσματος προκύπτει και αντικειμενικά από την ίδια τη φύση της, αφού αυτή είναι απολύτως διακεκριμένη σε σχέση με την ιατρική πράξη της εκτίμησης και διάγνωσης των απεικονίσεων των εξετάσεων που διενεργούνται με τη χρήση σκιαγραφικού φαρμάκου», επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΕΑΕ.  

Στην επιστολή προς τους αρμόδιους, η ΕΑΕ ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να προχωρήσει στην ε?κδοση σχετικη?ς εγκυκλι?ου, που θα καθορίζει ο?λες τις ενε?ργειες αναφορικα? με τη συνταγογρα?φηση των σκιαγραφικω?ν φαρμα?κων, περιγράφοντας επακριβω?ς τα επαγγελματικα?, οικονομικα? και φορολογικα? δεδομε?να για το συ?νολο των Ιατρών Ακτινολο?γων (Ιατροι? ΕΣΥ, ιδιοκτη?τες εργαστηρι?ων, υπα?λληλοι ιδιωτικου? τομε?α) και των παρο?χων που ε?χουν συμβληθει? με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

Μη έχοντας λάβει ουδεμία απάντηση από τους αρμοδίους η ΕΑΕ, μία εβδομάδα μετά την έκδοση της απόφασης, προχώρησε σε κατάθεση της Εξωδικαστικής Διαμαρτυρίας προς την Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τονίζοντας ότι τη σχετική απόφαση δεν υπογράφει η Πρόεδρος, αλλά η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, ώστε δεν προκύπτει από νομική άποψη η φύση της ανακοίνωσης ως διοικητικής πράξης, ούτε η νομιμότητα της έκδοσής της, ούτε ο εκτελεστός χαρακτήρας της, και άρα εξ αυτού συνάγεται ο από νομική άποψη ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ χαρακτήρας της και η συνακόλουθη παντελής έλλειψη εννόμων συνεπειών εξ αυτής, με αποτέλεσμα να μην δύναται αυτή να δώσει οποιοδήποτε έρεισμα για επιβολή στους Ειδικευμένους Ιατρούς Ειδικότητας Ακτινολογίας να συνταγογραφούν ΔΩΡΕΑΝ και ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ το σκιαγραφικό φάρμακο. Και συνεπώς η επίμαχη Απόφαση ουδεμία ισχύ έχει αναφορικά με το περιεχόμενο της.

Αναφερόμενος, τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΑΕ κος Χαλαζωνίτης, στη ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουλίου, τόνισε ότι «η ανωτέρω αμοιβή δεν περιλαμβάνεται ούτε δύναται αυθαιρέτως να θεωρηθεί ή να επιβληθεί ότι συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του διαγνωστικού εργαστηρίου για την εξέταση, καθότι αποτελεί ξεχωριστή ιατρική πράξη», αναφορικά με αυτά τα οποία υποστήριξε ο Υπουργός, εκφράζοντας μάλιστα τη δυσαρέσκεια του διότι ενώ ζήτησε τηλεφωνικά να ακουσθεί η άποψη της ΕΑΕ, και παράλληλα έστειλε μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον δημοσιογράφο που έκανε τη δίωρη συνέντευξη στο Υπουργό Υγείας, ουδεμία σημασία δόθηκε σε αυτά που θέλησε να πει.» Και κατέληξε, ότι «εφόσον δεν υπάρξει ανάκληση της απόφασης, η ΕΑΕ θα προβεί, ως έχουσα χρέος έναντι των Μελών της,  της  ιατρικής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, σε κάθε δικαστική και εξώδικη σύννομη ενέργεια για την προάσπιση της Ειδικότητας της Ακτινολογίας, του δικαιώματος των Ειδικευμένων Ιατρών Ακτινολόγων να αμείβονται για τις ιατρικές πράξεις που διενεργούν και του αγαθού της Δημόσιας Υγείας».