ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Χρήσιμη διευκρινιστική εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για τις αλλαγές που φέρνει ο νόμος 4549/18 στη φαρμακευτική περίθαλψη

Χρήσιμη διευκρινιστική εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για τις αλλαγές που φέρνει ο νόμος 4549/18 στη φαρμακευτική περίθαλψη

Τις αλλαγές που έφεραν οι νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 26 του νόμου 4549/2018 (Α’ 105) για τα προαπαιτούμενα της τελευταίας αξιολόγησης που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις σημειώνει σε σχετική του εγκύκλιο ο ΕΟΠΥΥ.

Οι αλλαγές αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας –αναφέρεται στην εγκύκλιο- είναι οι εξής:

Α. Στην παράγραφο 1 του νόμου προβλέπεται η τροποποίηση του ν. 1902/1990, στο άρθρο 19 του οποίου προστίθεται παράγραφος, ως εξής:

«5. Το ποσοστο? συμμετοχη?ς, για τις περιπτω?σεις που προβλε?πονται στο δευ?τερο εδα?φιο της παραγρα?φου 1 και στο πρω?το εδα?φιο της παραγρα?φου 3, ει?ναι μηδε?ν τοις εκατο? (0%) για τα γενο?σημα φα?ρμακα». Συνεπω?ς, οι δικαιου?χοι ΕΚΑΣ και οι ασφαλισμε?νοι που πα?σχουν απο? ασθε?νειες που δικαιολογου?ν μειωμε?νη συμμετοχη? 10%, δεν καταβα?λουν συμμετοχη? ο?ταν επιλε?γουν τη χρη?ση γενοση?μου φαρμα?κου για τη θεραπει?α τους.

Β. Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) ως εξής:

«8. Καθιερω?νεται ποσοστο? επιστροφη?ς (rebate) 0,8% επι? της λιανικη?ς τιμη?ς των συνταγογραφου?μενων φαρμα?κων αναφορα?ς μετα? τη λη?ξη της περιο?δου προστασι?ας προς τον ΕΟΠΥΥ για το ε?τος 2018. Το ποσο? της επιστροφη?ς που οφει?λει το φαρμακει?ο υπολογι?ζεται και επιβα?λλεται απο? τον ΕΟΠΥΥ κατα? την εκκαθα?ριση των εκτελεσμε?νων συνταγω?ν και συμψηφι?ζεται με οφειλε?ς του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακει?ο για την εκτε?λεση των συνταγω?ν. Με απο?φαση του Υπουργου? Υγει?ας δυ?ναται να αναπροσαρμο?ζεται για τα επο?μενα ε?τη το ποσοστο? επιστροφη?ς, ο τρο?πος υπολογισμου? του και να ρυθμι?ζονται τα ειδικο?τερα ζητη?ματα εφαρμογη?ς της ως α?νω δια?ταξης».

Γ. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του π.δ. 312/1992 (Α΄ 157) προστίθεται φράση ως εξής:

«Με απο?φαση του υπουργου? Υγει?ας δυ?ναται να καθορι?ζονται οι ελα?χιστες ποσο?τητες αποθεμα?των γενοση?μων φαρμα?κων ανα? θεραπευτικη? κατηγορι?α που οφει?λουν να διαθε?τουν τα φαρμακει?α». Σε εφαρμογη? του συγκεκριμε?νου α?ρθρου ε?χει εκδοθει? η υπ ? αριθμ. Δ3(α) 46627/2018 (Β’ 2285) Υπουργικη? Απο?φαση.

Επιπρο?σθετα με την Υπουργικη? Απο?φαση υπ ? αρι?θμ. Δ3(α) 46628 (Β’ 2308), που παρατίθεται πιο κάτω, καθορι?ζεται εκ νε?ου ο τρο?πος υπολογισμου? της τιμη?ς αποζημι?ωσης των φαρμα?κων που εντα?σσονται στον θετικο? κατα?λογο και αποζημιω?νονται απο? τον ΕΟΠΥΥ που επηρεα?ζουν και τα ποσα? που καλου?νται να καταβα?λουν οι ασφαλισμε?νοι στις περιπτω?σεις διαφορα?ς λιανικη?ς τιμη?ς και τιμη?ς αποζημι?ωσης.

Συγκεκριμε?να στο α?ρθρο 3 προβλε?πεται ο?τι «στις περιπτω?σεις που επιλε?γεται φα?ρμακο με λιανικη? τιμη? υψηλο?τερη απο? την τιμη? αποζημι?ωσης, ο ασθενη?ς καλυ?πτει εκτο?ς απο? την προβλεπο?μενη θεσμοθετημε?νη συμμετοχη?, το συ?νολο της διαφορα?ς μεταξυ? της τιμη?ς αποζημι?ωσης και της λιανικη?ς τιμη?ς του φαρμα?κου.Για τις ειδικε?ς περιπτω?σεις ο?που επιλε?γεται φα?ρμακο που δεν διαθε?τει γενο?σημο η? μια θεραπευτικη? κατηγορι?α στο συ?νολο? της περιε?χει μι?α μοναδικη? δραστικη? ουσι?α χωρι?ς γενο?σημα φα?ρμακα, ο?που επιλε?γεται φα?ρμακο με λιανικη? τιμη? υψηλο?τερη απο? την τιμη? αποζημι?ωσης, ο ασθενη?ς καλυ?πτει εκτο?ς απο? την προβλεπο?μενη θεσμοθετημε?νη συμμετοχη?, το η?μισυ της διαφορα?ς μεταξυ? της τιμη?ς αποζημι?ωσης και της λιανικη?ς τιμη?ς του φαρμα?κου».

Τε?λος, στο α?ρθρο 4 προβλε?πεται ο?τι «στις περιπτω?σεις που η τιμη? αποζημι?ωσης των φαρμα?κων, ο?πως ε?χει προκυ?ψει απο? τον ως α?νω υπολογισμο?, ει?ναι μεγαλυ?τερη απο? τη λιανικη? τιμη?, η τιμη? αποζημι?ωσης μειω?νεται στο επι?πεδο της λιανικη?ς τιμη?ς. Στις περιπτω?σεις που η τιμη? αποζημι?ωσης των γενοση?μων φαρμα?κων ο?πως ε?χει προκυ?ψει απο? τον ως α?νω υπολογισμο?, ει?ναι μικρο?τερη απο? τη λιανικη? τιμη?, η τιμη? αποζημι?ωσης αυξα?νεται στο επι?πεδο της λιανικη?ς τιμη?ς».