ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος ζητά κατάργηση της διάταξης για τη δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείων από συνεταιρισμούς μέλη της

Η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος ζητά κατάργηση της διάταξης για τη δυνατότητα ίδρυσης φαρμακείων από συνεταιρισμούς μέλη της

Η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) ζητά με επιστολή της από τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό την κατάργηση της σχετικής διάταξης που περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης σε συνεταιρισμούς μέλη της άδειας ίδρυσης φαρμακείου

Η επιστολή της ΟΣΦΕ αναφέρει τα εξής:

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.), απευθύνεται σε εσάς, ως τον αρμόδιο νομοπαρασκευαστικό παράγοντα της Κυβέρνησης για θέματα υγείας, για να σας γνωρίσει τα παρακάτω:

Ως γνωστόν, στον ψηφισθέντα από την Βουλή νόμο 4509/2017 (ΦΕΚ 201Α/22-12-2017) και στο άρθρο 64, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του ν. 1963/1991, μεταξύ άλλων, περιέχεται η διάταξη : “Άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται: α) ..... , β) ........ και γ) σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)”.

Η ίδια σχεδόν διάταξη, παρά το με αριθμό πρωτοκόλλου 5726/11-01-2018 έγγραφο μας με το οποίο σας ζητούσαμε την απάλειψη της ανωτέρω συγκεκριμένης διατάξεως, επαναλήφθηκε και στο πρόσφατα δημοσιευθέν ΦΕΚ (214/Α/11-07-2018) Π.Δ. 64/2018 στο άρθρο 2 παρ. 1 του Προεδρικού αυτού Διατάγματος, που έχει ως εξής: “Άδεια ίδρυσης φαρμακείου δεν χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.”.

Επειδή – όπως αναφέραμε και στο παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο μας 5726/11-01-2018 - η ανωτέρω δυνατότητα δόθηκε στους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών από τις προηγηθείσες και καταργηθείσες από το ΣτΕ σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά ουδέποτε έκαναν χρήση αυτών των διατάξεων και ως εκ τούτου κανένα φαρμακείο ιδιοκτησίας των συνεταιρισμών μας δεν έτυχε της παραπάνω ευεργετικής διατάξεως, αλλά ούτε οι Συνεταιρισμοί – μέλη μας επιθυμούν να ιδρύσουν φαρμακεία, και έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2018, τηρώντας την επίσης ομόφωνη απόφαση του ΛΑ΄ (32ου) Πανελληνίου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων της Ο.Σ.Φ.Ε. (Χαλκιδική 26-27 Μαΐου 2018) παρακαλούμε και πάλι, όπως με σχετική τροπολογία, καταργηθεί το συντομότερο δυνατόν η παραπάνω αναφερθείσα διάταξη.