ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θετικά αποτελέσματα θεραπείας σε δύο κλινικές μελέτες Φάσης 3 για ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες

Θετικά αποτελέσματα θεραπείας σε δύο κλινικές μελέτες Φάσης 3 για ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες

Δύο πιλοτικές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, κλινικές μελέτες Φάσης 3 που αξιολόγησαν το Dupilumab σε ενήλικες με ανεπαρκώς ελεγχόμενη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες πέτυχαν όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία.

 

Στα σύνθετα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία και για τις δύο κλινικές μελέτες, την 24η εβδομάδα, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Dupilumab σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία ρινικού εκνεφώματος κορτικοστεροειδούς παρουσίασαν βελτίωση της σοβαρότητας της ρινικής συμφόρησης/απόφραξης κατά 51% και 57% σε σύγκριση με βελτίωση κατά 15% και 19% με ρινικό εκνέφωμα ως μονοθεραπεία (εικονικό φάρμακο) (-1,25 και -1,34 για το Dupilumab σε σύγκριση με -0,38 και -0,45 για το εικονικό φάρμακο, σε μία κλίμακα 0-3). Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Dupilumab εμφάνισαν μείωση της βαθμολογίας των ρινικών πολυπόδων τους κατά 27% και 33% σε σύγκριση με αύξηση κατά 4% και 7% για το εικονικό φάρμακο (-1,71 και -1,89 για το Dupilumab σε σύγκριση με 0,10 και 0,17 για το εικονικό φάρμακο, σε μία κλίμακα 0-8 βάσει της οποίας μετράται το μέγεθος των πολυπόδων αμφοτερόπλευρα με τη χρήση ενδοσκόπησης).

 

Το Dupilumab πέτυχε όλα τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία και στις δύο μελέτες, στα οποία περιλαμβάνονται η σημαντική μείωση της ανάγκης για λήψη συστηματικής θεραπείας με κορτικοστεροειδή ή για χειρουργική επέμβαση, καθώς και η βελτίωση της όσφρησης και των συμπτωμάτων της χρόνιας ρινοκολπίτιδας. Σε μία προκαθορισμένη ομάδα ασθενών, οι οποίοι έπασχαν επίσης από άσθμα, το Dupilumab βελτίωσε σημαντικά την πνευμονική λειτουργία και τον έλεγχο του άσθματος (p<0,0001 για όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία και στις δύο μελέτες). Το Dupilumab αναστέλλει τη σηματοδότηση της ιντερλευκίνης-4 (IL-4) και της ιντερλευκίνης-13 (IL-13).

 

Η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες

Είναι μία χρόνια πάθηση, στην οποία η Τύπου 2 ή αλλεργική φλεγμονώδης αντίδραση προκαλεί πολύποδες που φράζουν τους παραρρίνιους κόλπους και τη ρινική οδό, οδηγώντας σε σοβαρή συμφόρηση, ρινική καταρροή, πόνο ή πίεση στο πρόσωπο και μειωμένη αίσθηση όσφρησης και γεύσης. Τα επίμονα συμπτώματα της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία των ασθενών. Οι σημερινές θεραπείες είναι περιορισμένες και περιλαμβάνουν ενδορινικά κορτικοστεροειδή, από του στόματος κορτικοστεροειδή και χειρουργική επέμβαση, με υψηλά ποσοστά  υποτροπών μετά τη θεραπεία. Μεταξύ των ασθενών που συμμετείχαν στις δύο κλινικές μελέτες Φάσης 3 του Dupilumab, περισσότεροι από τους μισούς είχαν παλαιότερα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τους ρινικούς πολύποδες και σχεδόν τα τρία τέταρτα των ασθενών είχαν λάβει συστηματική θεραπεία με κορτικοστεροειδή τα προηγούμενα δύο χρόνια.

 

 

Τα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν γενικά παρόμοια για το Dupilumab και το εικονικό φάρμακο και δεν παρατηρήθηκαν νέες ή μη αναμενόμενες παρενέργειες που να σχετίζονται με το Dupilumab. Τα ποσοστά επιπεφυκίτιδας ήταν: 1,4% για το Dupilumab έναντι 0,8% για το εικονικό φάρμακο στη μελέτη SINUS-24· 2,7% για το Dupilumab κάθε δύο εβδομάδες και 2,0% για το Dupilumab κάθε δύο/τέσσερις εβδομάδες έναντι 1,3% για το εικονικό φάρμακο στη μελέτη SINUS-52. Τα συνολικά ποσοστά σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν χαμηλότερα με το Dupilumab: 4,2% για το Dupilumab έναντι 14,4% για το εικονικό φάρμακο στη μελέτη SINUS-24· 5,4% για το Dupilumab κάθε δύο εβδομάδες και 6,8% για το Dupilumab κάθε δύο/τέσσερις εβδομάδες έναντι 10,0% για το εικονικό φάρμακο στη μελέτη SINUS-52.

 

Οι πιλοτικές κλινικές μελέτες Φάσης 3, γνωστές ως SINUS-24 (n=276) και SINUS-52 (n=448) είχαν όμοια σύνθετα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία, τα οποία ήταν μεταβολή από την έναρξη της μελέτης της σοβαρότητας της ρινικής συμφόρησης/απόφραξης με βάση την καθημερινή πρωινή αξιολόγηση του ασθενή, καθώς και μεταβολή από την έναρξη της μελέτης της βαθμολογίας της ρινικής πολυποδίασης (ένας δείκτης του μεγέθους των πολύποδων) μετά από 24 εβδομάδες, που αξιολογήθηκε βάσει ρινικής ενδοσκόπησης. Ένα επιπλέον σύνθετο πρωτεύον καταληκτικό σημείο στην Ιαπωνία, βασικό δευτερεύον καταληκτικό σημείο σε άλλες χώρες, ήταν η μεταβολή από την έναρξη της μελέτης στη σκιαγράφηση των παραρρίνιων κόλπων, που αξιολογήθηκε βάσει υπολογιστικής τομογραφίας. Οι κλινικές μελέτες ήταν τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο οι οποίες αξιολόγησαν το Dupilumab σε συνδυασμό με το ρινικό εκνέφωμα του κορτικοστεροειδούς φουροϊκή μομεταζόνη (MFNS), σε σύγκριση με φουροϊκή μομεταζόνη (MFNS) ως μονοθεραπεία. Στις κλινικές μελέτες συμμετείχαν ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω με ρινικούς πολύποδες αμφοτερόπλευρα, οι οποίοι, παρόλο που είχαν λάβει συστηματική θεραπεία με κορτικοστεροειδή τα προηγούμενα δύο έτη ή διέθεταν ιστορικό χειρουργικής επέμβασης, συνέχιζαν σταθερά να πάσχουν από μέτρια ή σοβαρά συμπτώματα ρινικής συμφόρησης, απόφραξης, απώλεια όσφρησης ή ρινικής καταρροής. Συμβαδίζοντας με την επικάλυψη που παρατηρείται σε ασθενείς με Τύπου 2 ή αλλεργικές φλεγμονώδεις νόσους, περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των ασθενών έπασχαν ταυτόχρονα από άλλες παθήσεις, μεταξύ των οποίων άσθμα (περίπου το 59%), αλλεργική ρινίτιδα (περίπου το 58%) και αναπνευστική νόσο επιδεινούμενη από μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα [NSAID] (περίπου το 28%). Ασθενείς με συνοσηρότητες άσθματος και χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες τείνουν να πάσχουν από σοβαρότερη μορφή της νόσου.

 

Αναλυτικά αποτελέσματα από αυτές τις κλινικές μελέτες θα υποβληθούν για παρουσίαση σε μελλοντικά ιατρικά συνέδρια και θα συμπεριληφθούν στις αιτήσεις για έγκριση  που θα καταθέσουν οι εταιρείες προς τις ρυθμιστικές αρχές. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Dupilumab στη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες βρίσκονται υπό έρευνα και δεν έχουν αξιολογηθεί από καμία ρυθμιστική αρχή.

 

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης του Dupilumab μπορείτε να δείτε εδώ .