ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Οι βελτιώσεις που προτείνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Οι βελτιώσεις που προτείνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις κατέθεσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» το οποίο κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ήδη τις θέσεις του κλάδου για το εν λόγω νομοσχέδιο τις είχε θέσει υπόψιν του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη φορολογική πολιτική κ. Χάρη Θεοχάρη ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που υπήρξε στο Υπουργείο τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου  -παρουσία των προέδρων και εκπροσώπων όλων των Υγειονομικών κλάδων (Ιατρών, Φαρμακοποιών, Οδοντιάτρων και Κτηνιάτρων)- όταν συζητήθηκαν επιμέρους ζητήματα και διατάξεις του υπό διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ επανέλαβε με επιχειρήματα την ανάγκη αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος φορολογικού νομοσχεδίου με σκοπό τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των φορολογικών βαρών και επεσήμανε ότι η φορολογική συμμόρφωση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων χωρίς εξαιρέσεις. Τόνισε επίσης, την υψηλή φορολογική συνέπεια την οποία επιδεικνύουν τα φαρμακεία όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας επιτύχει σε υψηλό βαθμό τη μηχανοργάνωση, την αυτοματοποίηση αλλά και την πιστή αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία είναι εις γνώση της φορολογικής αρχής, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα φαρμακεία δεν φοροδιαφεύγουν.

Από τις γενικές παρατηρήσεις του κ. Βαλτά αξίζει να σταθεί κανείς στο γεγονός ότι, όπως είπε, μετά από συνάντηση που είχε με τον φοροτεχνικό-φορολογικό σύμβουλο κ. Κορομηλά και τον φοροτεχνικό σύμβουλο του ΠΦΣ κ. Πανσεληνά για το νέο φορολογικό και την ανάλυση παραδειγμάτων φαρμακείων με διαφορετικούς τζίρους, διαφορετικά έξοδα και διαφορετικό αριθμό υπαλλήλων διευκρινίστηκε ότι σε νησιά κάτω των 3100 κατοίκων και σε κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται στο μισό. Διαπιστώθηκε δε το γεγονός ότι τα φαρμακεία που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις υπερκαλύπτουν τα νέα τεκμαρτά κριτήρια και αυτό συμβαίνει για το μεγαλύτερο αριθμό των φαρμακοποιών.

Σε ό,τι αφορά  τις βελτιώσεις ο ΠΦΣ εστίασε σε συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου.

Έτσι για το άρθρο 13: Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας - Προσθήκη άρθρου 28Α στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ο ΠΦΣ πρότεινε:

«α) Να μην υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται από την ατομική επιχείρηση που συναλλάσσεται με το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς τουλάχιστον στο 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, αναγόμενες σε ετήσια αμοιβή για πλήρη απασχόληση στην περίπτωση κατά την οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, εξαιρώντας κατά αυτόν τον τρόπο από τα τεκμήρια της ρύθμισης τις ατομικές επιχειρήσεις με μικρό τζίρο, που όμως αποδεικνύουν εμπράκτως τη φορολογική τους συνέπεια, συναλλασσόμενες σε υψηλό ποσοστό του κύκλου εργασιών τους με κρατικούς φορείς και ασφαλιστικά ταμεία».

Συνεπώς η υποπερίπτωση αβ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 28Α, ως τίθεται με το άρθρο 13 του Σχεδίου Νόμου, προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως :

«αβ) του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται από τον υπόχρεο της παρ. 1, εξαιρούμενων ατομικών επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς σε ποσοστό τουλάχιστόν 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, αναγόμενες σε ετήσια αμοιβή για πλήρη απασχόληση, εφόσον τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον»

 

β) Η προσαύξηση λόγω υπέρβασης του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. να διαμορφωθεί ώστε να μην μπορούν να εφαρμοστούν τα τεκμήρια σε λογικές υπερβάσεις του τζίρου των ατομικών επιχειρήσεων από τον μ.ο. του ΚΑΔ, προβλέποντας στο νόμο επιπλέον κλιμακωτό ποσοστό επί του τζίρου για το οποίο να αναστέλλεται ο προσδιορισμός προσαύξησης επί της υπέρβασης.

Συνεπώς η σχετική διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 28Α, ως τίθεται με το άρθρο 13 του Σχεδίου Νόμου, προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως :

«γ) ποσοστού του ποσού της περ. α) το οποίο ανέρχεται σε:
γα) τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του ποσού της περ. α) για υπόχρεους της παρ. 1, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το εκατόν τριάντα τοις εκατό (130%) του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16 και της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα,
γβ) εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού της περ. α) για υπόχρεους της παρ. 1, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το εκατόν ογδόντα τοις εκατό (180%) του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ., στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα,
γγ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της περ. α) για υπόχρεους της παρ. 1, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το διακόσια δέκα τοις εκατό (210%) του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ., στον οποίο πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.».

 

γ) Για το πρώτο έτος προσδιορισμού του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα (2023), το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος που προσδιορίζεται να μην εξομοιώνεται με το πραγματικό δηλούμενο εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να μην ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013, (απαιτούμενες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος).

Συνεπώς η παράγραφος 4 του άρθρου 28Α, ως τίθεται με το άρθρο 13 του Σχεδίου Νόμου, προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως :

  1. Το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, που προσδιορίζεται βάσει της παρ. 2, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από τα πραγματικά δηλωθέντα κέρδη αυτού, εφόσον αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, β) είναι φυλακισμένοι, γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική, δ) βρίσκονται σε αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία, ε) έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, στ) τελούν υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, ζ) τελούν υπό απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον, η) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θ) κληρονομικά φαρμακεία, ι) μονογονεϊκές οικογένειες. Για την εφαρμογή της παρούσας, ο φορολογούμενος προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Δεν συνιστούν και δεν αποδεικνύουν τέτοιους λόγους μόνες οι εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, αρχεία και στοιχεία του φορολογουμένου. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο κέρδος, στο οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

 

δ) Προτείνεται τέλος η μετάθεση έναρξης της ισχύος του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για την οικονομική χρήση του 2024 και όχι από το τρέχον έτος.

Με την προτεινόμενη διάταξη ως ακολούθως:

  1. Το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος που προσδιορίζεται με το παρόν και τα άρθρα 28Β έως 28Δ εξομοιώνεται με το πραγματικό δηλούμενο εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 1.1.2024 και εφεξής».