array ( 0 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17683, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17683, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17683, 'TITLE' => 'Κ. Δούνας: Αναγκαία η υπέρβαση του καθιερωμένου μοντέλου με πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '5', 'DESCRIPTION' => 'Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη της νόσου είναι το κατάλληλο φάρμακο για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της... ', 'CONTENT' => '

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη της νόσου είναι το κατάλληλο φάρμακο για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε άρθρο του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Logiscoop Pansyfa κ. Κωνσταντίνος Δούνας ο οποίος διατυπώνει την άποψη ότι χρειάζεται μία υπέρβαση απέναντι στο καθιερωμένο μοντέλο και τις πεποιθήσεις του. Μία υπέρβαση με κύρια χαρακτηριστικά την  αξιοποίηση του οικοσυστήματος των επαγγελματιών υγείας στις τοπικές κοινωνίες, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και την παρακίνηση/παρώθηση των πολιτών να επιληφθούν οι ίδιοι των θεμάτων της υγείας τους.

Ακολουθεί το άρθρο:

 

 Άρθρο του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Logiscoop Pansyfa κ. Κωνσταντίνου Δούνα

Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2019 αναφέρει ότι σε παγκόσμια κλίμακα, κατά μέσο όρο, δαπανάται για την υγεία το 10% του ΑΕΠ. Η αύξηση των δαπανών κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 4%-6% με το 35% να επιβαρύνει τους πολίτες. Τα χημικά φάρμακα βαθμιαία αντικαθίστανται από τα φάρμακα βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας και από εξατομικευμένες γονιδιακές θεραπείες. Η ταχύτατη εξέλιξη των διαγνωστικών μηχανήματων και η χρήση των εργαλείων της ρομποτικής στις χειρουργικές επεμβάσεις ανεβάζουν συνεχώς το κόστος των δημοσίων δαπανών για την υγεία (απαξιώνονται πριν αποσβεστούν). Επιπροσθέτως, οι δαπάνες υγείας αυξάνονται λόγω της δημογραφικής μεταβολής (αύξηση του προσδόκιμου χρόνου επιβίωσης) και επιδημιολογικής μεταβολής (παχυσαρκία, άγχος κ.λπ.). Αντίθετα, οι πόροι υποστήριξης μειώνονται λόγω των μέτρων που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την μεταμνημονική περίοδο -στην οποία έριξε τη σκιά της η πανδημία COVID 19- και της μείωσης των εισφορών (ανεργία – μείωση εισοδήματων). Γίνεται αντιληπτό ότι η μέχρι τώρα ισορροπία μεταξύ κόστους και αποζημίωσης,  που προσφέρει το σύστημα «πατέντας» για την απόσβεση της επένδυσης και του κέρδους της φαρμακευτικής και ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων βιομηχανίας, δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Τα ανωτέρω δεν συνιστούν απλά αλλαγές, αλλά ανατροπές στο μέχρι τώρα στάτους / ισορροπία του συστήματος υγείας, με επιπτώσεις στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και κατ’ επέκταση στο επίπεδο υγείας των κοινωνιών. 

Από έγκριτους οργανισμούς υγείας, που παρατηρούν/μετρούν την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος μοντέλου συστήματος υγείας, συνομολογείται ότι, ενώ αυξάνεται το κόστος, το επίπεδο υγείας των πολιτών μειώνεται.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) της χώρας μας  συστήνουν/προτρέπουν μετ’ επιτάσεως  να δοθεί έμφαση στην προαγωγή της υγείας και πρόληψης των ασθενειών.

Στο ερώτημα, αν οι πολιτικές προαγωγής και πρόληψης μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους για να ανταπεξέλθει το σύστημα υγείας στα νέα δεδομένα, η απάντηση είναι εμφατικά καταφατική και το τεκμηριώνουν πολλές μελέτες  από τους ανωτέρω οργανισμούς. Τίθενται όμως τα ερωτήματα:  Γιατί ο ρυθμός πραγματοποίησής τους είναι από ανύπαρκτος έως εμβρυακός; Μπορεί και πώς στο υπάρχον «καθιερωμένο» μοντέλο δημόσιας υγείας να ενσωματωθούν/αναπτυχθούν πολιτικές προαγωγής και πρόληψης;  Ποιες είναι οι αντιστάσεις/εμπόδια για την διαμόρφωσή τους; Ποιες αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη τους;

Οι διαστάσεις του «καθιερωμένου» μοντέλου

Ο προσανατολισμός του «καθιερωμένου» μοντέλου εστιάζει κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση της ασθένειαςΚαι έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα εξής: α) ενεργεί αφότου ο πολίτης ασθενήσει, β) βασικός πυλώνας του μοντέλου είναι η δευτεροβάθμια βαθμίδα υγείας (νοσοκομειακές μονάδες) γ) φορείς παροχής  υπηρεσιών υγείας είναι κυρίως η ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα. δ) οι πάροχοι των μέσων αντιμετώπισης είναι οι φαρμακευτικές εταιρίες και οι εταιρίες κατασκευής ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων. ε) ο τρόπος λήψης των αποφάσεων τις πολιτείας γίνεται με βάση το «καθιερωμένο»  μοντέλο (αποφασίζει ο εκάστοτε υπουργός). Τα ανωτέρω συνιστούν ένα πλαίσιο βάσης/αναφοράς που διαμορφώνει τις «καθιερωμένες» αντιλήψεις/πεποιθήσεις και ανατροφοδοτείται από αυτές. Εν γένει, το «καθιερωμένο μοντέλο» μπορεί να ορισθεί ως ασθενοκεντρικό /ιατροκεντρικό

Οι πεποιθήσεις του  «καθιερωμένου» μοντέλου

Η ταύτιση του όρου υγεία με την αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και η ταύτιση του όρου δημόσια υγεία με τα νοσοκομεία και τους ιατρούς αλλοιώνει τον όρο «δημόσια υγεία» και εκτοπίζει από το περιεχόμενο της την πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Η αλλοίωση αυτή επιτρέπει/οδηγεί την ιατρική επιστήμη και κατ’ επέκταση τον  ιατρικό κλάδο και τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται, στο εν λόγω πεδίο, να αξιώνουν κυριαρχία επί του συνόλου της υγείας, με αποτέλεσμα οι πολιτικές για την υγεία να διαμορφώνονται στα μέτρα/ ανάγκες του πλέγματος σχέσεων των παρόχων υγείας (κυρίως Ιατρών και Εταιριών) και όχι στα μέτρα των κοινωνικών αναγκών. 

Ο τεχνοκρατικός προσδιορισμός της ποιότητας της υγείας ορίζει τις στατιστικές ως το απόλυτο πλαίσιο λήψης των αποφάσεων. Οι στατιστικές είναι χρήσιμες, όταν εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει/προσμετρά τις ανθρώπινες αξίες, όπως η αρχή της ισότιμης πρόσβασης, της αλληλεγγύης, η αναγνώριση της διαφορετικότητας του κάθε ανθρώπου και ως προς τις παθήσεις αλλά και ως προς την συμπεριφορά / ψυχολογία του κ.λπ.

Η «θεοποίηση» του ρόλου των ειδικών, εν προκειμένω των ιατρών, έχει ως αποτέλεσμα την μεροληψία των θεσμών απόδοσης ευθυνών και την άρνηση πλαισίου ηθικής αξιολόγησης, που προσδιορίζει τα απαιτούμενα όρια για οτιδήποτε/οποιονδήποτε, ώστε να μην εκπίπτει στην ύβρη.

Παράλληλα, οι νεοφιλελεύθερες πεποιθήσεις τείνουν να ανατρέψουν την ετερόκλητη σχέση μεταξύ των υπηρεσιών υγείας ως κοινωνικού αγαθού και ως εμπορικού προϊόντος υπέρ του δεύτερου, μην αναγνωρίζοντας τις δαπάνες υγείας ως αναπαραγωγικές και κατατάσσοντάς τες στις καταναλωτικές. Υπό αυτό το πρίσμα, η εισαγωγή κανόνων ελεύθερης αγοράς, αργά ή γρήγορα, θα επιφέρει ανισοτιμία στην πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Η υπέρβαση του καθιερωμένου μοντέλου εστιάζει  στην προαγωγή της υγείας και πρόληψης των ασθενειών

Οι πολιτικές προαγωγής και πρόληψης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) ενεργοποιούνται πριν ασθενήσει κάποιος β) είναι σε συνεχή δραστηριοποίηση/επαγρύπνηση γ) ως πυλώνα έχουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπου εδράζονται/εργάζονται επαγγελματίες υγείας, κέντρα υγείας, ιδιωτικά ιατρεία, δημοτικά ιατρεία, φαρμακεία, οίκοι αποκατάστασης κ.λπ. Δηλαδή ένα οικοσύστημα επαγγελματιών υγείας με μεγάλη διασπορά στον κοινωνικό ιστό. Η διαφορά στην κρατική δαπάνη μεταξύ πρόληψης και αντιμετώπισης είναι τεράστια. Π.χ. περί το 45% των καρδιαγγειακών παθήσεων (εμφράγματα – εγκεφαλικά) είναι υπαιτιότητας σακχαρώδους διαβήτη, είτε αδιάγνωστου είτε διαγνωσμένου αλλά μη ρυθμισμένου, ενώ το κόστος στην εντατική κυμαίνεται από 14.000€ έως 34.000€, ανάλογα με την έκταση του φαινομένου. Αν υπολογίσουμε και την επιβάρυνση του δημοσίου με δαπάνες για αναγκαίους ακρωτηριασμούς, αντιμετώπιση μερικής η ολικής ανικανότητας για εργασία, πρόωρης συνταξιοδότησης και λόγω της απώλειας παραγωγικού χρόνου, γίνεται εύκολα αντιληπτή η ανάγκη για πολιτικές προαγωγής και πρόληψης της υγείας που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τα ανωτέρω. Η αξιοποίηση του οικοσυστήματος των επαγγελματιών υγείας στις τοπικές κοινωνίες, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να ευαισθητοποιηθούν/κινητοποιηθούν οι πολίτες, δεν απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από το δημόσιο. Η παρακίνηση/παρώθηση των πολιτών να επιληφθούν οι ίδιοι των θεμάτων της υγείας τους, συμβάλλει στην διαμόρφωση συνειδητά αυτόνομων πολιτών έναντι της ετερονομικής συνείδησης (κάποιος άλλος να κάνει κάτι για αυτούς), με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν το αγαθό της ελευθερίας. Με την ανάπτυξη πολιτικών προαγωγής και πρόληψης δεν θα υπάρχει η ανάγκη να εκχωρείται δημόσιος χώρος της δευτεροβάθμιας φροντίδας προς τον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικά νοσοκομεία κ.λπ.). Άλλο τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η υγεία, και άλλο τα καταναλωτικά αγαθά. Τα πρώτα είναι θέμα του δημόσιου, τα δεύτερα του ιδιωτικού τομέα ως εκ της διαφορετικής φύσεως των δύο πλευρών. Η αξιοποίηση/ ενεργοποίηση του οικοσυστήματος στις τοπικές κοινωνίες επιφέρει την αρμονική ισορροπία στην έννοια της δημόσιας υγείας μεταξύ προαγωγής/πρόληψης και αντιμετώπισης  των ασθενειών. Το σύστημα δημόσιας υγείας μεταβάλλεται από ασθενοκεντρικό /ιατροκεντρικό  σε κοινωνικοκεντρικό /ανθρωποκεντρικό. Η μεταβολή αυτή περιορίζει την διαπραγματευτική ισχύ των δυνάμεων που δεν ωφελούνται από την μείωση των κρατικών δαπανών, γιατί σημαίνει μείωση εσόδων για τους ίδιους. Τέλος, θα πρέπει να διερωτηθούμε τι θα συνέβαινε αν η λήψη των αποφάσεων δεν γινόταν από τον εκάστοτε υπουργό, αλλά από ένα θεσμισμένο σώμα με αποφασιστικό χαρακτήρα, στο οποίο θα μετείχαν οι φορείς παροχής των υπηρεσιών (γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κ.λπ.), οι λήπτες/χρήστες των υπηρεσιών (ασθενείς-πολίτες) καθώς και οι δημόσιοι οργανισμοί υγείας (Ε.Ο.Φ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.λπ.).


', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 14:24:10', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 13:23:05', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17683, 'TITLE' => 'Κ. Δούνας: Αναγκαία η υπέρβαση του καθιερωμένου μοντέλου με πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '5', 'DESCRIPTION' => 'Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη της νόσου είναι το κατάλληλο φάρμακο για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της... ', 'CONTENT' => '

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη της νόσου είναι το κατάλληλο φάρμακο για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε άρθρο του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Logiscoop Pansyfa κ. Κωνσταντίνος Δούνας ο οποίος διατυπώνει την άποψη ότι χρειάζεται μία υπέρβαση απέναντι στο καθιερωμένο μοντέλο και τις πεποιθήσεις του. Μία υπέρβαση με κύρια χαρακτηριστικά την  αξιοποίηση του οικοσυστήματος των επαγγελματιών υγείας στις τοπικές κοινωνίες, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και την παρακίνηση/παρώθηση των πολιτών να επιληφθούν οι ίδιοι των θεμάτων της υγείας τους.

Ακολουθεί το άρθρο:

 

 Άρθρο του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Logiscoop Pansyfa κ. Κωνσταντίνου Δούνα

Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2019 αναφέρει ότι σε παγκόσμια κλίμακα, κατά μέσο όρο, δαπανάται για την υγεία το 10% του ΑΕΠ. Η αύξηση των δαπανών κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 4%-6% με το 35% να επιβαρύνει τους πολίτες. Τα χημικά φάρμακα βαθμιαία αντικαθίστανται από τα φάρμακα βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας και από εξατομικευμένες γονιδιακές θεραπείες. Η ταχύτατη εξέλιξη των διαγνωστικών μηχανήματων και η χρήση των εργαλείων της ρομποτικής στις χειρουργικές επεμβάσεις ανεβάζουν συνεχώς το κόστος των δημοσίων δαπανών για την υγεία (απαξιώνονται πριν αποσβεστούν). Επιπροσθέτως, οι δαπάνες υγείας αυξάνονται λόγω της δημογραφικής μεταβολής (αύξηση του προσδόκιμου χρόνου επιβίωσης) και επιδημιολογικής μεταβολής (παχυσαρκία, άγχος κ.λπ.). Αντίθετα, οι πόροι υποστήριξης μειώνονται λόγω των μέτρων που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την μεταμνημονική περίοδο -στην οποία έριξε τη σκιά της η πανδημία COVID 19- και της μείωσης των εισφορών (ανεργία – μείωση εισοδήματων). Γίνεται αντιληπτό ότι η μέχρι τώρα ισορροπία μεταξύ κόστους και αποζημίωσης,  που προσφέρει το σύστημα «πατέντας» για την απόσβεση της επένδυσης και του κέρδους της φαρμακευτικής και ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων βιομηχανίας, δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Τα ανωτέρω δεν συνιστούν απλά αλλαγές, αλλά ανατροπές στο μέχρι τώρα στάτους / ισορροπία του συστήματος υγείας, με επιπτώσεις στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και κατ’ επέκταση στο επίπεδο υγείας των κοινωνιών. 

Από έγκριτους οργανισμούς υγείας, που παρατηρούν/μετρούν την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος μοντέλου συστήματος υγείας, συνομολογείται ότι, ενώ αυξάνεται το κόστος, το επίπεδο υγείας των πολιτών μειώνεται.  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) της χώρας μας  συστήνουν/προτρέπουν μετ’ επιτάσεως  να δοθεί έμφαση στην προαγωγή της υγείας και πρόληψης των ασθενειών.

Στο ερώτημα, αν οι πολιτικές προαγωγής και πρόληψης μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους για να ανταπεξέλθει το σύστημα υγείας στα νέα δεδομένα, η απάντηση είναι εμφατικά καταφατική και το τεκμηριώνουν πολλές μελέτες  από τους ανωτέρω οργανισμούς. Τίθενται όμως τα ερωτήματα:  Γιατί ο ρυθμός πραγματοποίησής τους είναι από ανύπαρκτος έως εμβρυακός; Μπορεί και πώς στο υπάρχον «καθιερωμένο» μοντέλο δημόσιας υγείας να ενσωματωθούν/αναπτυχθούν πολιτικές προαγωγής και πρόληψης;  Ποιες είναι οι αντιστάσεις/εμπόδια για την διαμόρφωσή τους; Ποιες αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη τους;

Οι διαστάσεις του «καθιερωμένου» μοντέλου

Ο προσανατολισμός του «καθιερωμένου» μοντέλου εστιάζει κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση της ασθένειαςΚαι έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα εξής: α) ενεργεί αφότου ο πολίτης ασθενήσει, β) βασικός πυλώνας του μοντέλου είναι η δευτεροβάθμια βαθμίδα υγείας (νοσοκομειακές μονάδες) γ) φορείς παροχής  υπηρεσιών υγείας είναι κυρίως η ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα. δ) οι πάροχοι των μέσων αντιμετώπισης είναι οι φαρμακευτικές εταιρίες και οι εταιρίες κατασκευής ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων. ε) ο τρόπος λήψης των αποφάσεων τις πολιτείας γίνεται με βάση το «καθιερωμένο»  μοντέλο (αποφασίζει ο εκάστοτε υπουργός). Τα ανωτέρω συνιστούν ένα πλαίσιο βάσης/αναφοράς που διαμορφώνει τις «καθιερωμένες» αντιλήψεις/πεποιθήσεις και ανατροφοδοτείται από αυτές. Εν γένει, το «καθιερωμένο μοντέλο» μπορεί να ορισθεί ως ασθενοκεντρικό /ιατροκεντρικό

Οι πεποιθήσεις του  «καθιερωμένου» μοντέλου

Η ταύτιση του όρου υγεία με την αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και η ταύτιση του όρου δημόσια υγεία με τα νοσοκομεία και τους ιατρούς αλλοιώνει τον όρο «δημόσια υγεία» και εκτοπίζει από το περιεχόμενο της την πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Η αλλοίωση αυτή επιτρέπει/οδηγεί την ιατρική επιστήμη και κατ’ επέκταση τον  ιατρικό κλάδο και τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται, στο εν λόγω πεδίο, να αξιώνουν κυριαρχία επί του συνόλου της υγείας, με αποτέλεσμα οι πολιτικές για την υγεία να διαμορφώνονται στα μέτρα/ ανάγκες του πλέγματος σχέσεων των παρόχων υγείας (κυρίως Ιατρών και Εταιριών) και όχι στα μέτρα των κοινωνικών αναγκών. 

Ο τεχνοκρατικός προσδιορισμός της ποιότητας της υγείας ορίζει τις στατιστικές ως το απόλυτο πλαίσιο λήψης των αποφάσεων. Οι στατιστικές είναι χρήσιμες, όταν εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει/προσμετρά τις ανθρώπινες αξίες, όπως η αρχή της ισότιμης πρόσβασης, της αλληλεγγύης, η αναγνώριση της διαφορετικότητας του κάθε ανθρώπου και ως προς τις παθήσεις αλλά και ως προς την συμπεριφορά / ψυχολογία του κ.λπ.

Η «θεοποίηση» του ρόλου των ειδικών, εν προκειμένω των ιατρών, έχει ως αποτέλεσμα την μεροληψία των θεσμών απόδοσης ευθυνών και την άρνηση πλαισίου ηθικής αξιολόγησης, που προσδιορίζει τα απαιτούμενα όρια για οτιδήποτε/οποιονδήποτε, ώστε να μην εκπίπτει στην ύβρη.

Παράλληλα, οι νεοφιλελεύθερες πεποιθήσεις τείνουν να ανατρέψουν την ετερόκλητη σχέση μεταξύ των υπηρεσιών υγείας ως κοινωνικού αγαθού και ως εμπορικού προϊόντος υπέρ του δεύτερου, μην αναγνωρίζοντας τις δαπάνες υγείας ως αναπαραγωγικές και κατατάσσοντάς τες στις καταναλωτικές. Υπό αυτό το πρίσμα, η εισαγωγή κανόνων ελεύθερης αγοράς, αργά ή γρήγορα, θα επιφέρει ανισοτιμία στην πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Η υπέρβαση του καθιερωμένου μοντέλου εστιάζει  στην προαγωγή της υγείας και πρόληψης των ασθενειών

Οι πολιτικές προαγωγής και πρόληψης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) ενεργοποιούνται πριν ασθενήσει κάποιος β) είναι σε συνεχή δραστηριοποίηση/επαγρύπνηση γ) ως πυλώνα έχουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπου εδράζονται/εργάζονται επαγγελματίες υγείας, κέντρα υγείας, ιδιωτικά ιατρεία, δημοτικά ιατρεία, φαρμακεία, οίκοι αποκατάστασης κ.λπ. Δηλαδή ένα οικοσύστημα επαγγελματιών υγείας με μεγάλη διασπορά στον κοινωνικό ιστό. Η διαφορά στην κρατική δαπάνη μεταξύ πρόληψης και αντιμετώπισης είναι τεράστια. Π.χ. περί το 45% των καρδιαγγειακών παθήσεων (εμφράγματα – εγκεφαλικά) είναι υπαιτιότητας σακχαρώδους διαβήτη, είτε αδιάγνωστου είτε διαγνωσμένου αλλά μη ρυθμισμένου, ενώ το κόστος στην εντατική κυμαίνεται από 14.000€ έως 34.000€, ανάλογα με την έκταση του φαινομένου. Αν υπολογίσουμε και την επιβάρυνση του δημοσίου με δαπάνες για αναγκαίους ακρωτηριασμούς, αντιμετώπιση μερικής η ολικής ανικανότητας για εργασία, πρόωρης συνταξιοδότησης και λόγω της απώλειας παραγωγικού χρόνου, γίνεται εύκολα αντιληπτή η ανάγκη για πολιτικές προαγωγής και πρόληψης της υγείας που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τα ανωτέρω. Η αξιοποίηση του οικοσυστήματος των επαγγελματιών υγείας στις τοπικές κοινωνίες, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να ευαισθητοποιηθούν/κινητοποιηθούν οι πολίτες, δεν απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από το δημόσιο. Η παρακίνηση/παρώθηση των πολιτών να επιληφθούν οι ίδιοι των θεμάτων της υγείας τους, συμβάλλει στην διαμόρφωση συνειδητά αυτόνομων πολιτών έναντι της ετερονομικής συνείδησης (κάποιος άλλος να κάνει κάτι για αυτούς), με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν το αγαθό της ελευθερίας. Με την ανάπτυξη πολιτικών προαγωγής και πρόληψης δεν θα υπάρχει η ανάγκη να εκχωρείται δημόσιος χώρος της δευτεροβάθμιας φροντίδας προς τον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικά νοσοκομεία κ.λπ.). Άλλο τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι η υγεία, και άλλο τα καταναλωτικά αγαθά. Τα πρώτα είναι θέμα του δημόσιου, τα δεύτερα του ιδιωτικού τομέα ως εκ της διαφορετικής φύσεως των δύο πλευρών. Η αξιοποίηση/ ενεργοποίηση του οικοσυστήματος στις τοπικές κοινωνίες επιφέρει την αρμονική ισορροπία στην έννοια της δημόσιας υγείας μεταξύ προαγωγής/πρόληψης και αντιμετώπισης  των ασθενειών. Το σύστημα δημόσιας υγείας μεταβάλλεται από ασθενοκεντρικό /ιατροκεντρικό  σε κοινωνικοκεντρικό /ανθρωποκεντρικό. Η μεταβολή αυτή περιορίζει την διαπραγματευτική ισχύ των δυνάμεων που δεν ωφελούνται από την μείωση των κρατικών δαπανών, γιατί σημαίνει μείωση εσόδων για τους ίδιους. Τέλος, θα πρέπει να διερωτηθούμε τι θα συνέβαινε αν η λήψη των αποφάσεων δεν γινόταν από τον εκάστοτε υπουργό, αλλά από ένα θεσμισμένο σώμα με αποφασιστικό χαρακτήρα, στο οποίο θα μετείχαν οι φορείς παροχής των υπηρεσιών (γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κ.λπ.), οι λήπτες/χρήστες των υπηρεσιών (ασθενείς-πολίτες) καθώς και οι δημόσιοι οργανισμοί υγείας (Ε.Ο.Φ., Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.λπ.).


', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 14:24:10', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 13:23:05', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17683, 'IMAGE_ID' => 21717, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17683, 'IMAGE_ID' => 21717, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21717, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17683/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21717, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17683/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 1 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17678, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17678, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17678, 'TITLE' => 'Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αλλεργικές αντιδράσεις μετά την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά του SARS-CoV-2 ', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη διεθνώς. Από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που έχουν... ', 'CONTENT' => '

Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη διεθνώς. Από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν συγκεντρώσει οι αλλεργικές αντιδράσεις.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα από τη χτεσινή (21 Ιανουαρίου 2021) δημοσίευση των Tom Shimabukuro και Narayan Nair στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA, με τίτλο: “Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”.  

Κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως 23 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν 1893360 πρώτες δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech (1177527 γυναίκες, 648327 άνδρες, 67506 αδιευκρίνιστο φύλο).

Το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων διαπίστωσε 21 περιπτώσεις σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (αναφυλαξίας), το οποίο αντιστοιχεί σε 11.1 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο χορηγηθείσες δόσεις. Τέσσερις ασθενείς (19%) νοσηλεύτηκαν, συμπεριλαμβανομένων και 3 σε μονάδα εντατικής θεραπείας, και 17 (81%) αντιμετωπίστηκαν σε τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τουλάχιστον οι 20 περιπτώσεις (95%) είναι γνωστό ότι έχουν λάβει εξιτήριο και έχουν αναρρώσει.
Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση θανάτου λόγω αναφυλαξίας.

Η διάμεση περίοδος από τη λήψη του εμβολίου έως την έναρξη των συμπτωμάτων ήταν 13 λεπτά (εύρος 2 έως 150 λεπτά). Οι 15 ασθενείς (71%) είχαν έναρξη συμπτωμάτων εντός 15 λεπτών και οι 18 ασθενείς (86%) είχαν έναρξη συμπτωμάτων αναφυλαξίας εντός 30 λεπτών. Τα συχνότερα σημεία και συμπτώματα ήταν κνίδωση, αγγειοοίδημα, εξάνθημα και αίσθημα δύσπνοιας. Δεκαεπτά από τους 21 ασθενείς (81%) με αναφυλαξία είχαν ατομικό ιστορικό αλλεργίας ή ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων σε φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα και δήγματα εντόμων, 7 άτομα (33%) είχαν ιστορικό αναφυλαξίας στο παρελθόν, συμπεριλαμβάνομενου και ενός ατόμου με αναφυλαξία στο αντιγριπικό εμβόλιο έναντι του H1N1 και ενός ατόμου με αναφυλαξία στο εμβόλιο έναντι της λύσσας. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου δηλώθηκαν επίσης 83 περιπτώσεις μη αναφυλακτικών αλλεργικών αντιδράσεων μετά από το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Συχνά αναφερόμενες αλλεργικές αντιδράσεις περιλάμβαναν κνίδωση, εξάνθημα, αίσθημα γδαρμού στο λαιμό και μετρίου βαθμού αναπνευστικά συμπτώματα.

Το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των αλλεργικών και αναφυλακτικών αντιδράσεων από τα εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2 που βασίζονται στο mRNA.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα αναφυλαξίας πρέπει να λαμβάνουν εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική φροντίδα και να ζητούν άμεσα βοήθεια σε περίπτωση που δεν αισθάνονται καλά με τον εμβολιασμό.

Τα εμβολιαστικά κέντρα θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με όλα το απαραίτητο υγειονομικό υλικό για αντιμετώπιση της αναφυλαξίας συμπεριλαμβανομένης ικανής ποσότητας ενέσεων αδρεναλίνης σε προγεμισμένες σύριγγες ή/και σε σύριγγες αυτό-χορήγησης.

Επιπλέον, θα πρέπει να εντοπίζουν τα άτομα με πιθανές αντενδείξεις εμβολιασμού και να εφαρμόζουν περίοδο παρακολούθησης 15 ή 30 λεπτών μετά τον εμβολιασμό, ανάλογα με το ατομικό ιστορικό αλλεργιών.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει έγκαιρα τα συμπτώματα και τα σημεία της αναφυλαξίας και να χορηγεί έγκαιρα ενδομυϊκά αδρεναλίνη ανάλογα με τις ενδείξεις.

Καθώς η πανδημία COVID-19 βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσμίως, ο καθολικός εμβολιασμός με αποτελεσματικά εμβόλια αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέσο ανάσχεσης της πανδημίας.  

 

* Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της δημοσίευσης στο JAMA.

 

', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 13:01:32', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 11:59:58', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17678, 'TITLE' => 'Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αλλεργικές αντιδράσεις μετά την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά του SARS-CoV-2 ', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη διεθνώς. Από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που έχουν... ', 'CONTENT' => '

Ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη διεθνώς. Από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν συγκεντρώσει οι αλλεργικές αντιδράσεις.

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα από τη χτεσινή (21 Ιανουαρίου 2021) δημοσίευση των Tom Shimabukuro και Narayan Nair στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA, με τίτλο: “Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”.  

Κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως 23 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν 1893360 πρώτες δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech (1177527 γυναίκες, 648327 άνδρες, 67506 αδιευκρίνιστο φύλο).

Το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων διαπίστωσε 21 περιπτώσεις σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (αναφυλαξίας), το οποίο αντιστοιχεί σε 11.1 περιπτώσεις ανά 1 εκατομμύριο χορηγηθείσες δόσεις. Τέσσερις ασθενείς (19%) νοσηλεύτηκαν, συμπεριλαμβανομένων και 3 σε μονάδα εντατικής θεραπείας, και 17 (81%) αντιμετωπίστηκαν σε τμήμα επειγόντων περιστατικών. Τουλάχιστον οι 20 περιπτώσεις (95%) είναι γνωστό ότι έχουν λάβει εξιτήριο και έχουν αναρρώσει.
Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση θανάτου λόγω αναφυλαξίας.

Η διάμεση περίοδος από τη λήψη του εμβολίου έως την έναρξη των συμπτωμάτων ήταν 13 λεπτά (εύρος 2 έως 150 λεπτά). Οι 15 ασθενείς (71%) είχαν έναρξη συμπτωμάτων εντός 15 λεπτών και οι 18 ασθενείς (86%) είχαν έναρξη συμπτωμάτων αναφυλαξίας εντός 30 λεπτών. Τα συχνότερα σημεία και συμπτώματα ήταν κνίδωση, αγγειοοίδημα, εξάνθημα και αίσθημα δύσπνοιας. Δεκαεπτά από τους 21 ασθενείς (81%) με αναφυλαξία είχαν ατομικό ιστορικό αλλεργίας ή ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων σε φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, τρόφιμα και δήγματα εντόμων, 7 άτομα (33%) είχαν ιστορικό αναφυλαξίας στο παρελθόν, συμπεριλαμβάνομενου και ενός ατόμου με αναφυλαξία στο αντιγριπικό εμβόλιο έναντι του H1N1 και ενός ατόμου με αναφυλαξία στο εμβόλιο έναντι της λύσσας. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου δηλώθηκαν επίσης 83 περιπτώσεις μη αναφυλακτικών αλλεργικών αντιδράσεων μετά από το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Συχνά αναφερόμενες αλλεργικές αντιδράσεις περιλάμβαναν κνίδωση, εξάνθημα, αίσθημα γδαρμού στο λαιμό και μετρίου βαθμού αναπνευστικά συμπτώματα.

Το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των αλλεργικών και αναφυλακτικών αντιδράσεων από τα εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2 που βασίζονται στο mRNA.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα αναφυλαξίας πρέπει να λαμβάνουν εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική φροντίδα και να ζητούν άμεσα βοήθεια σε περίπτωση που δεν αισθάνονται καλά με τον εμβολιασμό.

Τα εμβολιαστικά κέντρα θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με όλα το απαραίτητο υγειονομικό υλικό για αντιμετώπιση της αναφυλαξίας συμπεριλαμβανομένης ικανής ποσότητας ενέσεων αδρεναλίνης σε προγεμισμένες σύριγγες ή/και σε σύριγγες αυτό-χορήγησης.

Επιπλέον, θα πρέπει να εντοπίζουν τα άτομα με πιθανές αντενδείξεις εμβολιασμού και να εφαρμόζουν περίοδο παρακολούθησης 15 ή 30 λεπτών μετά τον εμβολιασμό, ανάλογα με το ατομικό ιστορικό αλλεργιών.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει έγκαιρα τα συμπτώματα και τα σημεία της αναφυλαξίας και να χορηγεί έγκαιρα ενδομυϊκά αδρεναλίνη ανάλογα με τις ενδείξεις.

Καθώς η πανδημία COVID-19 βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσμίως, ο καθολικός εμβολιασμός με αποτελεσματικά εμβόλια αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέσο ανάσχεσης της πανδημίας.  

 

* Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της δημοσίευσης στο JAMA.

 

', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 13:01:32', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 11:59:58', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17678, 'IMAGE_ID' => 21712, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17678, 'IMAGE_ID' => 21712, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21712, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17678/-πρέπει-να-γνωρίζουμε-για-τις-αλλεργικές-αντιδράσεις.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21712, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17678/-πρέπει-να-γνωρίζουμε-για-τις-αλλεργικές-αντιδράσεις.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 2 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17656, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17656, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17656, 'TITLE' => 'Σοβαρή απορρύθμιση στην ογκολογική περίθαλψη, λόγω πανδημίας, διαπιστώνει η ΕΛΛ.Ο.Κ ', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Σοβαρή περιοδική απορρύθμιση στην απρόσκοπτη συνέχιση της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών προκάλεσε η πίεση που δέχθηκαν οι υπηρεσίες... ', 'CONTENT' => '

Από την Τάνια Η. Μαντουβάλου 

 

Σοβαρή περιοδική απορρύθμιση στην απρόσκοπτη συνέχιση της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών προκάλεσε η πίεση που δέχθηκαν οι υπηρεσίες υγείας το τελευταίο έτος από την πανδημία, δηλώνει στο DailyPharmaNews o γραμματέας ΔΣ της ΕΛΛΟΚ (Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου) κ. Γιώργος Καπετανάκης. «Αναβολές χειρουργείων λόγω μετατροπής νοσοκομείων σε μονάδες αναφοράς, έντονες καθυστερήσεις στις ακτινοθεραπείες από την αραίωση των ραντεβού για λόγους ασφαλείας, προβλήματα από την μετακίνηση ογκολόγων σε μονάδες covid19  και αδυναμία ασφαλούς διαμονής των ασθενών σε ξενώνες, σε συνδυασμό με εργασιακά ζητήματα, από τη μη ένταξη μερίδας ασθενών με καρκίνο στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ήταν ορισμένα από τα σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίστηκαν». Την ίδια ώρα ο κ. Καπετανάκης προσθέτει ότι χρόνια αιτήματα των ασθενών με καρκίνο, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον έλεγχο του καρκίνου, η δημιουργία ενός Εθνικού πληθυσμιακού Μητρώου Νεοπλασιών, η λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, δεν προχώρησαν τη χρονιά που μας πέρασε. Παραδέχεται ωστόσο ότι όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και  ότι σε συνθήκες πολέμου, δεν υπάρχει πάντα η πολυτέλεια των επιθυμητών επιλογών, αλλά κυριαρχεί η ανάγκη συμβιβασμού με το εφικτό και το επείγον. «Στο σημείο αυτό είναι επείγον να συνειδητοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία εξαιρετικά ευνοϊκή διεθνή συγκυρία για την αντιμετώπιση του καρκίνου και δεν έχουμε αυτή τη φορά, «την πολυτέλεια» να τη χάσουμε. Δεν πρέπει να μας αφήσει αμέτοχους το γεγονός ότι, μετά τη περσινή «κήρυξη του πολέμου» ενάντια στον καρκίνο από την από τη νέα Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας, κα Στέλλα Κυριακίδου, (με την ανακοίνωση της πολιτικής «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο» και του προγράμματος έρευνας και τεχνολογίας «Αποστολή Καρκίνος»)  φέτος με επίσημες ανακοινώσεις στις 3 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περνά στη φάση της εφαρμογής, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2025 και φιλοδοξεί να αποτελέσει το μηχανισμό που θα «κατακτήσει τον καρκίνο» και θα αλλάξει για πάντα τα δεδομένα. Η χώρα μας έχει χρέος να δώσει το παρόν, συμμετέχοντας ενεργά με προτάσεις και πρόγραμμα δράσεων, αν πραγματικά την ενδιαφέρει να αποκομίσει τα αναμενόμενα μεγάλα οφέλη».

Η πανδημία αφορμή για βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης

 Η μεγέθυνση των προβλημάτων, τη χρονιά που μας  πέρασε, αποτέλεσε μία εξαιρετική αφορμή για επαναπροσδιορισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων και αλλαγών, που απαιτούνται στην χάραξη και υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων για την βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας. Δράσεις όπως η εξασφάλιση στέγης σε 32 πλήρως επιπλωμένα αυτόνομα διαμερίσματα για ασθενείς με καρκίνο από την περιφέρεια, που αναγκάζονται να μετακινηθούν στην Αθήνα τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα για τις θεραπείες τους, με τη συνεργασία της ΕΛΛΟΚ, του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς και υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, διάρκειας ενός έτους, αποτελούν λαμπρό παράδειγμα της τριμερούς συνεργασίας, μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και της Πολιτείας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, αναφέρει ο κ Καπετανάκης. Όσον αφορά την ενεργοποίηση της Πολιτείας για την προώθηση εργαλείων που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία, με την θεσμοθέτηση της άυλης συνταγογράφησης και άλλων υπηρεσιών υγείας,   που ξεκίνησε εν μέσω της πανδημίας, ο κ Καπετανάκης τονίζει ότι η συνέχεια πρέπει να είναι ταχεία, με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς, την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, τη δημιουργία βάσεων μεγάλων δεδομένων, και τη δημιουργία Εθνικού μητρώου νεοπλασιών.

Ο καρκίνος σε νούμερα

Ένα νέο περιστατικό καρκίνου διαγιγνώσκεται στην ΕΕ κάθε 9 δευτερόλεπτα! Μέχρι το 2035, εκτιμάται ότι το 40% του πληθυσμού θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή τους.  Σύμφωνα με το IARC (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER) ένας στους 8 άνδρες και μία στις 11 γυναίκες θα πεθάνει από καρκίνο. Οι νέες αυτές εκτιμήσεις που ανεβάζουν παγκοσμίως για το 2020 τις νέες διαγνώσεις σε 19,3 εκατ. περιστατικά και τη θνησιμότητα σε 10 εκατ. θανάτους από καρκίνο, υποδεικνύουν επίσης ότι περισσότερα από 50 εκατ. άνθρωποι ζουν εντός πενταετίας από μια διάγνωση καρκίνου.

 

', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 09:09:20', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 08:04:08', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17656, 'TITLE' => 'Σοβαρή απορρύθμιση στην ογκολογική περίθαλψη, λόγω πανδημίας, διαπιστώνει η ΕΛΛ.Ο.Κ ', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Σοβαρή περιοδική απορρύθμιση στην απρόσκοπτη συνέχιση της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών προκάλεσε η πίεση που δέχθηκαν οι υπηρεσίες... ', 'CONTENT' => '

Από την Τάνια Η. Μαντουβάλου 

 

Σοβαρή περιοδική απορρύθμιση στην απρόσκοπτη συνέχιση της περίθαλψης των ογκολογικών ασθενών προκάλεσε η πίεση που δέχθηκαν οι υπηρεσίες υγείας το τελευταίο έτος από την πανδημία, δηλώνει στο DailyPharmaNews o γραμματέας ΔΣ της ΕΛΛΟΚ (Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου) κ. Γιώργος Καπετανάκης. «Αναβολές χειρουργείων λόγω μετατροπής νοσοκομείων σε μονάδες αναφοράς, έντονες καθυστερήσεις στις ακτινοθεραπείες από την αραίωση των ραντεβού για λόγους ασφαλείας, προβλήματα από την μετακίνηση ογκολόγων σε μονάδες covid19  και αδυναμία ασφαλούς διαμονής των ασθενών σε ξενώνες, σε συνδυασμό με εργασιακά ζητήματα, από τη μη ένταξη μερίδας ασθενών με καρκίνο στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ήταν ορισμένα από τα σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίστηκαν». Την ίδια ώρα ο κ. Καπετανάκης προσθέτει ότι χρόνια αιτήματα των ασθενών με καρκίνο, όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον έλεγχο του καρκίνου, η δημιουργία ενός Εθνικού πληθυσμιακού Μητρώου Νεοπλασιών, η λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, δεν προχώρησαν τη χρονιά που μας πέρασε. Παραδέχεται ωστόσο ότι όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και  ότι σε συνθήκες πολέμου, δεν υπάρχει πάντα η πολυτέλεια των επιθυμητών επιλογών, αλλά κυριαρχεί η ανάγκη συμβιβασμού με το εφικτό και το επείγον. «Στο σημείο αυτό είναι επείγον να συνειδητοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία εξαιρετικά ευνοϊκή διεθνή συγκυρία για την αντιμετώπιση του καρκίνου και δεν έχουμε αυτή τη φορά, «την πολυτέλεια» να τη χάσουμε. Δεν πρέπει να μας αφήσει αμέτοχους το γεγονός ότι, μετά τη περσινή «κήρυξη του πολέμου» ενάντια στον καρκίνο από την από τη νέα Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας, κα Στέλλα Κυριακίδου, (με την ανακοίνωση της πολιτικής «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο» και του προγράμματος έρευνας και τεχνολογίας «Αποστολή Καρκίνος»)  φέτος με επίσημες ανακοινώσεις στις 3 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περνά στη φάση της εφαρμογής, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2025 και φιλοδοξεί να αποτελέσει το μηχανισμό που θα «κατακτήσει τον καρκίνο» και θα αλλάξει για πάντα τα δεδομένα. Η χώρα μας έχει χρέος να δώσει το παρόν, συμμετέχοντας ενεργά με προτάσεις και πρόγραμμα δράσεων, αν πραγματικά την ενδιαφέρει να αποκομίσει τα αναμενόμενα μεγάλα οφέλη».

Η πανδημία αφορμή για βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης

 Η μεγέθυνση των προβλημάτων, τη χρονιά που μας  πέρασε, αποτέλεσε μία εξαιρετική αφορμή για επαναπροσδιορισμό όλων των σημαντικών παρεμβάσεων και αλλαγών, που απαιτούνται στην χάραξη και υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων για την βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας. Δράσεις όπως η εξασφάλιση στέγης σε 32 πλήρως επιπλωμένα αυτόνομα διαμερίσματα για ασθενείς με καρκίνο από την περιφέρεια, που αναγκάζονται να μετακινηθούν στην Αθήνα τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα για τις θεραπείες τους, με τη συνεργασία της ΕΛΛΟΚ, του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς και υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, διάρκειας ενός έτους, αποτελούν λαμπρό παράδειγμα της τριμερούς συνεργασίας, μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και της Πολιτείας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, αναφέρει ο κ Καπετανάκης. Όσον αφορά την ενεργοποίηση της Πολιτείας για την προώθηση εργαλείων που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία, με την θεσμοθέτηση της άυλης συνταγογράφησης και άλλων υπηρεσιών υγείας,   που ξεκίνησε εν μέσω της πανδημίας, ο κ Καπετανάκης τονίζει ότι η συνέχεια πρέπει να είναι ταχεία, με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς, την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, τη δημιουργία βάσεων μεγάλων δεδομένων, και τη δημιουργία Εθνικού μητρώου νεοπλασιών.

Ο καρκίνος σε νούμερα

Ένα νέο περιστατικό καρκίνου διαγιγνώσκεται στην ΕΕ κάθε 9 δευτερόλεπτα! Μέχρι το 2035, εκτιμάται ότι το 40% του πληθυσμού θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή τους.  Σύμφωνα με το IARC (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER) ένας στους 8 άνδρες και μία στις 11 γυναίκες θα πεθάνει από καρκίνο. Οι νέες αυτές εκτιμήσεις που ανεβάζουν παγκοσμίως για το 2020 τις νέες διαγνώσεις σε 19,3 εκατ. περιστατικά και τη θνησιμότητα σε 10 εκατ. θανάτους από καρκίνο, υποδεικνύουν επίσης ότι περισσότερα από 50 εκατ. άνθρωποι ζουν εντός πενταετίας από μια διάγνωση καρκίνου.

 

', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 09:09:20', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 08:04:08', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17656, 'IMAGE_ID' => 21690, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17656, 'IMAGE_ID' => 21690, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21690, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17656/-απορρύθμιση-στην-ογκολογική-περίθαλψη.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21690, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17656/-απορρύθμιση-στην-ογκολογική-περίθαλψη.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 3 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17660, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17660, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17660, 'TITLE' => 'Παραλλαγές κορωνοϊού: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων καλεί για αυστηρότερα μέτρα', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Η ευρωπαϊκή υπηρεσία αρμόδια για τις επιδημίες κάλεσε σήμερα τα μέλη της να είναι σε ετοιμότητα για να λάβουν αυστηρότερα μέτρα... ', 'CONTENT' => '

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία αρμόδια για τις επιδημίες κάλεσε σήμερα τα μέλη της να είναι σε ετοιμότητα για να λάβουν αυστηρότερα μέτρα "εντός των προσεχών εβδομάδων" με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης των νέων παραλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού, αυξάνοντας το επίπεδο επαγρύπνησής της.

«Το βασικό μήνυμα είναι να προετοιμαστούμε για ταχεία κλιμάκωση της αυστηρότητας των μέτρων (κατά του κορωνοϊού) εντός των προσεχών εβδομάδων ώστε να διατηρηθούν οι δυνατότητες φροντίδας και να αυξηθούν οι εκστρατείες εμβολιασμού», έγραψε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ/ECDC).

Το ECDC, στο οποίο μετέχουν οι 27 χώρες της ΕΕ καθώς και η Βρετανία, η Νορβηγία και η Ισλανδία, αύξησε σε "υψηλή/πολύ υψηλή" την αξιολόγησή του για τους υγειονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τις νέες παραλλαγές, έναντι «υψηλής» στην πρώτη αξιολόγησή του στα τέλη Δεκεμβρίου.

Όπως έχει ήδη κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η ευρωπαϊκή υπηρεσία που εδρεύει στη Στοκχόλμη κάλεσε επίσης τα μέλη της να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στα διαγνωστικά τεστ και, κυρίως τις δυνατότητες προσδιορισμού της αλληλουχίας, ώστε να εντοπίζονται καλύτερα οι νέες βρετανικές, νοτιοαφρικανικές ή βραζιλιάνικες παραλλαγές, όπως αποκαλούνται.

«Δεδομένου ότι οι πληθυσμοί που ευθύνονται για τη μετάδοση δεν θα εμβολιαστούν για μερικούς μήνες, συνιστάται στα κράτη μέλη να είναι επιφυλακτικά πριν από τη χαλάρωση» των περιοριστικών τους μέτρων, ζητεί το ΕΚΠΕΝ στην έκθεσή του.

«Βάσει των στοιχείων για τη σημαντικά υψηλότερη μεταδοτικότητα των νέων παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι έτοιμες να λάβουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα και να ενθαρρύνουν τους πολίτες να τα τηρούν, συνεχίζει η ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία συνιστά επίσης στις αρχές να προετοιμαστούν για αυξημένους αριθμούς ασθενών στα νοσοκομεία.

Για τη λεγόμενη βρετανική παραλλαγή ("VOC 202012/01" ή "B.1.1.7"), το ΕΚΠΕΝ κατέγραφε την Τρίτη σχεδόν 1.300 κρούσματα στις χώρες μέλη του εκτός της Βρετανίας, όπου το στέλεχος πλέον κυριαρχεί.

Για τη νοτιοαφρικανική παραλλαγή ("501Y.V2") εντοπίστηκαν 27 κρούσματα σε δέκα χώρες της ζώνης του ΕΚΠΕΝ, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με την καταμέτρησή του στις 19 Ιανουαρίου.

 

', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 09:32:57', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 08:28:08', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17660, 'TITLE' => 'Παραλλαγές κορωνοϊού: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων καλεί για αυστηρότερα μέτρα', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Η ευρωπαϊκή υπηρεσία αρμόδια για τις επιδημίες κάλεσε σήμερα τα μέλη της να είναι σε ετοιμότητα για να λάβουν αυστηρότερα μέτρα... ', 'CONTENT' => '

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία αρμόδια για τις επιδημίες κάλεσε σήμερα τα μέλη της να είναι σε ετοιμότητα για να λάβουν αυστηρότερα μέτρα "εντός των προσεχών εβδομάδων" με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης των νέων παραλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού, αυξάνοντας το επίπεδο επαγρύπνησής της.

«Το βασικό μήνυμα είναι να προετοιμαστούμε για ταχεία κλιμάκωση της αυστηρότητας των μέτρων (κατά του κορωνοϊού) εντός των προσεχών εβδομάδων ώστε να διατηρηθούν οι δυνατότητες φροντίδας και να αυξηθούν οι εκστρατείες εμβολιασμού», έγραψε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ/ECDC).

Το ECDC, στο οποίο μετέχουν οι 27 χώρες της ΕΕ καθώς και η Βρετανία, η Νορβηγία και η Ισλανδία, αύξησε σε "υψηλή/πολύ υψηλή" την αξιολόγησή του για τους υγειονομικούς κινδύνους που συνδέονται με τις νέες παραλλαγές, έναντι «υψηλής» στην πρώτη αξιολόγησή του στα τέλη Δεκεμβρίου.

Όπως έχει ήδη κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η ευρωπαϊκή υπηρεσία που εδρεύει στη Στοκχόλμη κάλεσε επίσης τα μέλη της να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στα διαγνωστικά τεστ και, κυρίως τις δυνατότητες προσδιορισμού της αλληλουχίας, ώστε να εντοπίζονται καλύτερα οι νέες βρετανικές, νοτιοαφρικανικές ή βραζιλιάνικες παραλλαγές, όπως αποκαλούνται.

«Δεδομένου ότι οι πληθυσμοί που ευθύνονται για τη μετάδοση δεν θα εμβολιαστούν για μερικούς μήνες, συνιστάται στα κράτη μέλη να είναι επιφυλακτικά πριν από τη χαλάρωση» των περιοριστικών τους μέτρων, ζητεί το ΕΚΠΕΝ στην έκθεσή του.

«Βάσει των στοιχείων για τη σημαντικά υψηλότερη μεταδοτικότητα των νέων παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι έτοιμες να λάβουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα και να ενθαρρύνουν τους πολίτες να τα τηρούν, συνεχίζει η ευρωπαϊκή υπηρεσία, η οποία συνιστά επίσης στις αρχές να προετοιμαστούν για αυξημένους αριθμούς ασθενών στα νοσοκομεία.

Για τη λεγόμενη βρετανική παραλλαγή ("VOC 202012/01" ή "B.1.1.7"), το ΕΚΠΕΝ κατέγραφε την Τρίτη σχεδόν 1.300 κρούσματα στις χώρες μέλη του εκτός της Βρετανίας, όπου το στέλεχος πλέον κυριαρχεί.

Για τη νοτιοαφρικανική παραλλαγή ("501Y.V2") εντοπίστηκαν 27 κρούσματα σε δέκα χώρες της ζώνης του ΕΚΠΕΝ, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με την καταμέτρησή του στις 19 Ιανουαρίου.

 

', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 09:32:57', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 08:28:08', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17660, 'IMAGE_ID' => 21694, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17660, 'IMAGE_ID' => 21694, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21694, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17660/-κορωνοϊού.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21694, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17660/-κορωνοϊού.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 4 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17677, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17677, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17677, 'TITLE' => 'Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για το εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις του κοινού για το εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2 έδωσε ο Καθηγητή Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ...', 'CONTENT' => '

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις του κοινού για το εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2 έδωσε ο Καθηγητή Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, Paul Sax, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.  

 

Τις απαντήσεις του Καθηγητή Paul Sax συνοψίζουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

 

  • Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2;

Δύο εμβόλια έχουν λάβει έγκριση και είναι διαθέσιμα – το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech (BNT162b2) και το εμβόλιο της εταιρείας Moderna (mRNA-1273). Και τα δύο εμβόλια βασίζονται στην τεχνολογία του mRNA, το οποίο επάγει την παραγωγή της πρωτεΐνης S από τα μακροφάγα και οδηγεί σε ανοσολογική ανταπόκριση αντίστοιχη με αυτή της φυσικής λοίμωξης από SARS-CoV-2. Σημαντικό είναι ότι δεν συμμετέχει ζωντανός ιός και δεν εισάγεται γενετικό υλικό του ιού στον πυρήνα των κυττάρων.

  • Τι γνωρίζουμε σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων;

Και τα δύο εμβόλια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Μεγάλες κλινικές μελέτες με συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών έδειξαν 95% αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με το εικονικό εμβόλιο. Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί για εμβόλια έναντι λοιμωδών νοσημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εμβόλια προστάτευσαν όχι μόνο έναντι της νόσου COVID-19 αλλά και έναντι της σοβαρής νόσησης. Επιπλέον, οι μελέτες ενέταξαν εθελοντές που ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικοί του αμερικανικού πληθυσμού ως προς την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και τη φυλή. Επίσης, παρόλο που και τα δύο εμβόλια χορηγούνται σε δύο δόσεις, κάποιου βαθμού προστασία φαίνεται να εκδηλώνεται μετά από 10-14 ημέρες από την πρώτη δόση.

  • Προλαμβάνουν τα εμβόλια τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο;

Πολλοί ερευνητές σημειώνουν ότι η έλλειψη πληροφοριών στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών των εμβολίων σχετικά με την ασυμπτωματική λοίμωξη αποτελεί περιορισμό στις γνώσεις μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Πράγματι, αυτό αποτελεί μια θεωρητική ανησυχία, καθώς έως και το 40% των ατόμων που μολύνονται με SARS-CoV-2 δεν έχουν συμπτώματα, αλλά ενδέχεται να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους.

Γι’ αυτό το λόγο, μέχρι να γνωρίζουμε εάν τα εμβόλια προστατεύουν από ασυμπτωματική λοίμωξη, πρέπει συνεχώς  να τονίζουμε ότι ο εμβολιασμός δεν συνεπάγεται ότι θα σταματήσουμε άλλα σημαντικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της COVID-19. Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε επιμελώς τα μέτρα σωματικής απομάκρυνσης, καθολική χρήση μάσκας προσώπου, την αποφυγή πολυσύχναστων εσωτερικών χώρων και το τακτικό πλύσιμο των χεριών.

Υπάρχουν ωστόσο αρκετοί λόγοι για να είμαστε αισιόδοξοι σχετικά με την επίδραση των εμβολίων στη μετάδοση της νόσου. Πρώτον, στην κλινική δοκιμή της εταιρείας Moderna, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε PCR για SARS-CoV-2 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα κατά την ένταξη στη μελέτη και ξανά την εβδομάδα 4, όταν επέστρεψαν για τη δεύτερη δόση τους. Μεταξύ αυτών που ήταν αρνητικοί κατά την έναρξη και χωρίς συμπτώματα, 39 (0,3%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και 15 (0,1%) στην ομάδα του εμβολίου mRNA-1273 είχαν ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα που ήταν θετικά για το SARS-CoV-2 με PCR την 4η εβδομάδα. Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ακόμη και μετά από μία δόση, το εμβόλιο έχει προστατευτικό ρόλο στην πρόληψη ασυμπτωματικών λοιμώξεων.

Δεύτερον, τα ευρήματα από πληθυσμιακές μελέτες δείχνουν τώρα ότι τα άτομα χωρίς συμπτώματα είναι λιγότερο πιθανό να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους. Γενικότερα, εμβόλια που έχουν ευρεία εφαρμογή μπορεί να προστατεύουν και από τη μετάδοση ενός παθογόνου και από τη λοίμωξη. Βέβαια, ορισμένα εμβόλια επιτρέπουν ασυμπτωματικό αποικισμό, και χωρίς αμφιβολία αυτό θα ισχύει μερικές φορές για τα εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2. Επιπλέον, το προστατευτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι ποτέ 100%, γι \'αυτό και συνιστάται η συνέχιση της σωματικής απομάκρυνσης και η χρήση μάσκας προσώπου εφόσον ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει ακόμα υψηλός. Ωστόσο, η πιθανότητα αυτά τα εμβόλια να μειώσουν την ικανότητα μετάδοσης του ιού σε άλλους παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

  • Ποιες είναι οι παρενέργειες των εμβολίων;

Τόσο από τις κλινικές μελέτες όσο και από τη διεθνή εμπειρία, η συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρούμενων βραχυπρόθεσμων παρενεργειών αφορά πόνο στο σημείο της ένεσης, καταβολή, πονοκέφαλο και πυρετό που διαρκούν συνήθως 12 έως 24 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας έχουν καταγραφεί σχετικά συχνότερα από άλλα εμβόλια. Η εκτιμώμενη συχνότητα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (αναφυλαξίας) είναι περίπου 1 ανά 100.000 εμβολιαστικές δόσεις. Γι΄αυτό το λόγο, οι εμβολιασθέντες παρακολουθούνται για διάστημα 15 λεπτών (ή 30 λεπτών επί ατομικού ιστορικού αναφυλαξίας) μετά τον εμβολιασμό στο εμβολιαστικό κέντρο. Για συγκριτικούς λόγους αναφέρεται ότι η συχνότητα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στην πενικιλλίνη είναι 1 ανά 5000.

 Ο εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 σημαίνει ότι έχουμε μόνο μήνες, όχι χρόνια, παρακολούθησης, καθώς και οι δύο κλινικές δοκιμές με τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση και βασίζονται στο mRNA ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2020. Αλλά και με άλλα γνωστά εμβόλια οι σοβαρές αντιδράσεις εμφανίζονται συνήθως μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες μετά τη χορήγηση. Οι μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες με τα εμβόλια είναι ευτυχώς αρκετά σπάνιες, με πιθανές αρχικές συσχετίσεις εμβολιασμών με νοσήματα να άρονται μετά από προσεκτικές πληθυσμιακές αναλύσεις. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν συστήματα καταγραφής των μακροπρόθεσμων παρενεργειών των εμβολίων, καθώς η επιτακτική ανάγκη ανάσχεσης της πανδημίας καθιστά αναγκαίο τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού.

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 12:24:54', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 11:22:48', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17677, 'TITLE' => 'Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για το εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις του κοινού για το εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2 έδωσε ο Καθηγητή Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ...', 'CONTENT' => '

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις του κοινού για το εμβόλιο έναντι του SARS-CoV-2 έδωσε ο Καθηγητή Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, Paul Sax, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine.  

 

Τις απαντήσεις του Καθηγητή Paul Sax συνοψίζουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

 

  • Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης των εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2;

Δύο εμβόλια έχουν λάβει έγκριση και είναι διαθέσιμα – το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech (BNT162b2) και το εμβόλιο της εταιρείας Moderna (mRNA-1273). Και τα δύο εμβόλια βασίζονται στην τεχνολογία του mRNA, το οποίο επάγει την παραγωγή της πρωτεΐνης S από τα μακροφάγα και οδηγεί σε ανοσολογική ανταπόκριση αντίστοιχη με αυτή της φυσικής λοίμωξης από SARS-CoV-2. Σημαντικό είναι ότι δεν συμμετέχει ζωντανός ιός και δεν εισάγεται γενετικό υλικό του ιού στον πυρήνα των κυττάρων.

  • Τι γνωρίζουμε σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων;

Και τα δύο εμβόλια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά. Μεγάλες κλινικές μελέτες με συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών έδειξαν 95% αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με το εικονικό εμβόλιο. Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί για εμβόλια έναντι λοιμωδών νοσημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εμβόλια προστάτευσαν όχι μόνο έναντι της νόσου COVID-19 αλλά και έναντι της σοβαρής νόσησης. Επιπλέον, οι μελέτες ενέταξαν εθελοντές που ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικοί του αμερικανικού πληθυσμού ως προς την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και τη φυλή. Επίσης, παρόλο που και τα δύο εμβόλια χορηγούνται σε δύο δόσεις, κάποιου βαθμού προστασία φαίνεται να εκδηλώνεται μετά από 10-14 ημέρες από την πρώτη δόση.

  • Προλαμβάνουν τα εμβόλια τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο;

Πολλοί ερευνητές σημειώνουν ότι η έλλειψη πληροφοριών στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών των εμβολίων σχετικά με την ασυμπτωματική λοίμωξη αποτελεί περιορισμό στις γνώσεις μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Πράγματι, αυτό αποτελεί μια θεωρητική ανησυχία, καθώς έως και το 40% των ατόμων που μολύνονται με SARS-CoV-2 δεν έχουν συμπτώματα, αλλά ενδέχεται να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους.

Γι’ αυτό το λόγο, μέχρι να γνωρίζουμε εάν τα εμβόλια προστατεύουν από ασυμπτωματική λοίμωξη, πρέπει συνεχώς  να τονίζουμε ότι ο εμβολιασμός δεν συνεπάγεται ότι θα σταματήσουμε άλλα σημαντικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της COVID-19. Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε επιμελώς τα μέτρα σωματικής απομάκρυνσης, καθολική χρήση μάσκας προσώπου, την αποφυγή πολυσύχναστων εσωτερικών χώρων και το τακτικό πλύσιμο των χεριών.

Υπάρχουν ωστόσο αρκετοί λόγοι για να είμαστε αισιόδοξοι σχετικά με την επίδραση των εμβολίων στη μετάδοση της νόσου. Πρώτον, στην κλινική δοκιμή της εταιρείας Moderna, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε PCR για SARS-CoV-2 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα κατά την ένταξη στη μελέτη και ξανά την εβδομάδα 4, όταν επέστρεψαν για τη δεύτερη δόση τους. Μεταξύ αυτών που ήταν αρνητικοί κατά την έναρξη και χωρίς συμπτώματα, 39 (0,3%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου και 15 (0,1%) στην ομάδα του εμβολίου mRNA-1273 είχαν ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα που ήταν θετικά για το SARS-CoV-2 με PCR την 4η εβδομάδα. Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ακόμη και μετά από μία δόση, το εμβόλιο έχει προστατευτικό ρόλο στην πρόληψη ασυμπτωματικών λοιμώξεων.

Δεύτερον, τα ευρήματα από πληθυσμιακές μελέτες δείχνουν τώρα ότι τα άτομα χωρίς συμπτώματα είναι λιγότερο πιθανό να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους. Γενικότερα, εμβόλια που έχουν ευρεία εφαρμογή μπορεί να προστατεύουν και από τη μετάδοση ενός παθογόνου και από τη λοίμωξη. Βέβαια, ορισμένα εμβόλια επιτρέπουν ασυμπτωματικό αποικισμό, και χωρίς αμφιβολία αυτό θα ισχύει μερικές φορές για τα εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2. Επιπλέον, το προστατευτικό αποτέλεσμα δεν θα είναι ποτέ 100%, γι \'αυτό και συνιστάται η συνέχιση της σωματικής απομάκρυνσης και η χρήση μάσκας προσώπου εφόσον ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει ακόμα υψηλός. Ωστόσο, η πιθανότητα αυτά τα εμβόλια να μειώσουν την ικανότητα μετάδοσης του ιού σε άλλους παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

  • Ποιες είναι οι παρενέργειες των εμβολίων;

Τόσο από τις κλινικές μελέτες όσο και από τη διεθνή εμπειρία, η συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρούμενων βραχυπρόθεσμων παρενεργειών αφορά πόνο στο σημείο της ένεσης, καταβολή, πονοκέφαλο και πυρετό που διαρκούν συνήθως 12 έως 24 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας έχουν καταγραφεί σχετικά συχνότερα από άλλα εμβόλια. Η εκτιμώμενη συχνότητα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (αναφυλαξίας) είναι περίπου 1 ανά 100.000 εμβολιαστικές δόσεις. Γι΄αυτό το λόγο, οι εμβολιασθέντες παρακολουθούνται για διάστημα 15 λεπτών (ή 30 λεπτών επί ατομικού ιστορικού αναφυλαξίας) μετά τον εμβολιασμό στο εμβολιαστικό κέντρο. Για συγκριτικούς λόγους αναφέρεται ότι η συχνότητα σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στην πενικιλλίνη είναι 1 ανά 5000.

 Ο εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 σημαίνει ότι έχουμε μόνο μήνες, όχι χρόνια, παρακολούθησης, καθώς και οι δύο κλινικές δοκιμές με τα εμβόλια που έχουν λάβει έγκριση και βασίζονται στο mRNA ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2020. Αλλά και με άλλα γνωστά εμβόλια οι σοβαρές αντιδράσεις εμφανίζονται συνήθως μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες μετά τη χορήγηση. Οι μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες με τα εμβόλια είναι ευτυχώς αρκετά σπάνιες, με πιθανές αρχικές συσχετίσεις εμβολιασμών με νοσήματα να άρονται μετά από προσεκτικές πληθυσμιακές αναλύσεις. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν συστήματα καταγραφής των μακροπρόθεσμων παρενεργειών των εμβολίων, καθώς η επιτακτική ανάγκη ανάσχεσης της πανδημίας καθιστά αναγκαίο τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού.

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '22/01/2021 12:24:54', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '22/01/2021 11:22:48', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17677, 'IMAGE_ID' => 21711, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 17677, 'IMAGE_ID' => 21711, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21711, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17677/-στις-πιο-συχνές-ερωτήσεις-για-το-εμβόλιο.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 21711, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/17677/-στις-πιο-συχνές-ερωτήσεις-για-το-εμβόλιο.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), )