ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Οδηγός ενημέρωσης προς τους φαρμακοποιούς από τον Πανελλήνιο Σύλλογο για την εκτέλεση διασυνοριακών συνταγών

Οδηγός ενημέρωσης προς τους φαρμακοποιούς από τον Πανελλήνιο Σύλλογο για την εκτέλεση διασυνοριακών συνταγών

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Με έναν πλήρη οδηγό με όλες εκείνες τις πληροφορίες που πρέπει να διαθέτει ο φαρμακοποιός προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει στο φαρμακείο του μία ιατρική συνταγή από πολίτη προερχόμενο από κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επιχειρεί να διευκολύνει το σύνολο των φαρμακοποιών της χώρας.

Η ιστοσελίδα www.ncpehealth.gr είναι η βασική πηγή της οποιαδήποτε πληροφορίας θα χρειαστεί ένας φαρμακοποιός προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον προερχόμενο από μία άλλη χώρα πολίτη.

Πρόκειται για το «κλειδί» που θα τον οδηγήσει στη «Διασυνοριακή Πύλη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας» η οποία είναι διαθέσιμη στο σύνολο των φαρμακοποιών που είναι πιστοποιημένοι στο μητρώο χρηστών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  (ΗΔΙΚΑ) η οποία ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία (National Contact Point for e-Health – NCPeH) στο πλαίσιο της παροχής των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας προς πολίτες που διαβιούν στην Ελλάδα και προς πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, έχει εκκινήσει την άντληση και προβολή συνοπτικού ιατρικού ιστορικού ασθενή (Patient Summary) καθώς και  την άντληση και εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων (e-Prescription) Ευρωπαίου πολίτη μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών μελών της ΕΕ.»

Οι φαρμακοποιοί μπαίνοντας σε αυτήν την πύλη θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες συνεργαζόμενων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτονται την Ελλάδα, εφόσον στο μεταξύ έχει επιτευχθεί διασύνδεση της Ελλάδος με τη Χώρα αυτή από την ΗΔΙΚΑ, καθώς επί του παρόντος διαθέσιμες για άντληση και εκτέλεση, διασυνοριακές συνταγές είναι μόνο εκείνες που προέρχονται από την Πολωνία και την Εσθονία.

Στην παραπάνω διεύθυνση οι φαρμακοποιοί, όπως σημειώνει ο ΠΦΣ, «αποκτούν πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα ατομικά στοιχεία εισόδου τους στο  Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης , μετά από διαδικασία πιστοποίησής τους στο  Μητρώο Επαγγελματιών Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΙΚΑ , με υποστήριξη μηχανισμού πιστοποίησης ταυτότητας δύο παραγόντων (Two Factor Authentication – 2FA)».

Από εκεί και πέρα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πως θα πρέπει να κινηθούν οι φαρμακοποιοί που θα προχωρήσουν στο να εκτελέσουν μία τέτοια συνταγή.

Έτσι στη συνέχεια θα μπορούν με τη διαδικασία που λεπτομερώς αναγράφεται στις οδηγίες:

  • να ταυτοποιούν τον Ευρωπαίο Ασθενή με το «Μοναδικό αναγνωριστικό ασθενή»,
  • να αντλούν συστημικά τη συνταγή η οποία έχει συνταγογραφηθεί για αυτόν από ιατρό της Χώρας προέλευσής του,
  • να εκτελούν on-line τη συνταγή φαρμάκων μέσα από το portal , ηλεκτρονικά.

Η διεύθυνση www.ncpehealth.gr αποτελεί το σημείο εισόδου των φαρμακοποιών που εδρεύουν στην Ελλάδα στη “Διασυνοριακή Πύλη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας” και το σημείο αναφοράς για την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών.

Η διεύθυνση www.ncpehealth.gr/myhealthateu.html#patient-identity-traits αναφέρει τα ταυτοποιητικά έγγραφα που οφείλουν να φέρουν οι μετακινούμενοι πολίτες για την ταυτοποίησή τους από επαγγελματίες υγείας.

Η διεύθυνση www.ncpehealth.gr/myhealthateu.html#services-availability περιέχει τον τρέχων ισχύοντα πίνακα διαθεσιμότητας υπηρεσιών ανά συνεργαζόμενη με την Ελλάδα Χώρα. Στην παρούσα χρονική στιγμή είναι διαθέσιμες για άντληση και εκτέλεση, διασυνοριακές συνταγές προερχόμενες μόνο από την Πολωνία και την Εσθονία. (αναμένεται η προσθήκη και των υπολοίπων συνεργαζόμενων των Χωρών της Ε.Ε.)

Η διεύθυνση: www.ncpehealth.gr/health-professionals.html έχει αναρτημένες τις οδηγίες χρήσης της “Διασυνοριακής Πύλης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας” για επαγγελματίες υγείας που εδρεύουν στην Ελλάδα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε επισκέπτες πολίτες συνεργαζόμενων κρατών μελών της Ε.Ε.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία προσφέρει υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση servicedesk@ncpehealth.gr, ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό

 Για τις περιπτώσεις όπου η άντληση των διασυνοριακών συνταγών συγκεκριμένων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του portal δεν είναι ακόμα διαθέσιμη (που είναι η συντριπτική πλειονότητα) η εκτέλεση του διασυνοριακών συνταγών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τους ιατρούς των κρατών αυτών, είτε είναι έντυπες είτε έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του portal των χωρών αυτών, θα πραγματοποιείται χειρόγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΕΟΠΥΥ ΔΑ4/Δ-43/οικ.28983/4.11.21. Ο ΠΦΣ επισυνάπτει επίσης την «Ενημέρωση για αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών 17.8.23.» την οποία είχε αποστείλει μαζί με την παραπάνω εγκύκλιο.

Τέλος, όπως τονίζει ο ΠΦΣ, σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, αλλά και τα οριζόμενα στη σύμβαση ΕΟΠΥΥ, ο φαρμακοποιός οφείλει να εκτελέσει τη διασυνοριακή συνταγή και να εισπράξει την συνολική αξία των φαρμάκων χωρίς να αποκολλήσει τις ταινίες γνησιότητας, εκδίδοντας αναλυτική ονομαστική απόδειξη. Οποιοδήποτε περιορισμοί αναγνώρισης ατομικών διασυνοριακών συνταγών απαγορεύονται εκτός :

  • αν αυτή περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και δεν εισάγουν διακρίσεις, ή
  • βασίζονται σε αιτιολογημένες αμφιβολίες περί της γνησιότητας της διασυνοριακής συνταγής ως προς το περιεχόμενο, τη γνησιότητα και τη δυνατότητα κατανόησης της διασυνοριακής συνταγής.