ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Τρεις σημαντικές επισημάνσεις του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας προς ΓΓ Δημόσιας Υγείας και ΗΔΙΚΑ

Τρεις σημαντικές επισημάνσεις του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας προς ΓΓ Δημόσιας Υγείας και ΗΔΙΚΑ

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Λειτουργικές και Τεχνικές οι επισημάνσεις του ΕΣΠΥ σε κρίσιμα θέματα της Δημόσιας Υγείας

 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), -ο φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (μέλος του ΠΙΣ & ΙΣΑ), με μέλη που υποστηρίζουν και εξελίσσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των πληροφοριακών συστημάτων του Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα Υγείας- επισημαίνει με επιστολή του -αφενός προς τη ΓΓ Δημόσιας Υγείας (και ειδικότερα προς τον Ειδικό Σύμβουλο υπουργού κ. Στεφανόπουλο) και αφετέρου προς την ΗΔΙΚΑ (και ειδικότερα προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τ. Τάγαρη)- τρία σημαντικά θέματα, τα οποία άπτονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας, καταθέτοντας τις απόψεις και προτάσεις του για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους, αλλά και την αποφυγή προβλημάτων και στρεβλώσεων που ενδεχόμενα εμφανιστούν.

Πιο συγκεκριμένα,
«…το 1ο θέμα αφορά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση των Δημόσιων Νοσοκομείων, για την οποία:

  1. Όπως από κοινού έχουμε διαπιστώσει δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα ολοκληρωμένη εφαρμογή διασύνδεσης (API), που να καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων.
  2. Σε συνεργασία μαζί σας αλλά και με τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) έχουμε εντοπίσει εδώ και τουλάχιστον 2 έτη το πρόβλημα αλλά δεν έχει ξεκινήσει η σχετική υλοποίηση και δεν  μας έχετε ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης & ολοκλήρωσης.
  3. Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι οι όποιες λύσεις έχουν εφαρμοστεί για την κάλυψη της καθημερινής λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων είναι αποσπασματικές, ενώ καμία εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει ολοκληρωμένη λύση για την πλήρη αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που δύναται να προσφέρουν τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΟΠΣΝ) που λειτουργούν σήμερα στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Παρακαλούμε λοιπόν για την άμεση παρέμβασή σας για τη δημιουργία ολοκληρωμένης διασύνδεσης (ΑΡΙ) με το υφιστάμενο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθώς και τη σχετική ενημέρωση  των Δημόσιων Νοσοκομείων για την εν λόγω διαδικασία, διότι καλούμαστε σήμερα να δώσουμε λύσεις στα Δημόσια Νοσοκομεία χωρίς από την άλλη να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή. Προτείνουμε το συντονισμό των ενεργειών μας προς ενημέρωση τόσο του ΥΥ όσο και των Δημόσιων Νοσοκομείων για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των διασυνδέσεων, έτσι ώστε ούτε τα Δημόσια Νοσοκομεία αλλά ούτε και ο ΕΟΠΥΥ να ζημιώνονται.

Το 2ο θέμα αφορά την εφαρμογή του Φακέλου Πρωτοβάθμιας Υγείας για τον οποίο:

  1. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), χωρίς την απαραίτητη εφαρμογή διασύνδεσης (ΑΡΙ) που απαιτείται, σύμφωνα με όλες τις διεθνείς πρακτικές και το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  2. Πολλοί ιατροί του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα αποκλείονται από την πρόσβαση σε αυτόν, δημιουργώντας ανισότητες και προβληματικές συνθήκες λειτουργίας στην Ιατρική κοινότητα.

 Παρακαλούμε λοιπόν για τη άμεση παρέμβασή σας για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής διαλειτουργικότητας, προκειμένου να είναι δυνατή η διεπαφή της ως άνω εφαρμογής με τις λοιπές εγκατεστημένες εφαρμογές στον Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα Υγείας.

Το 3ο θέμα αφορά τους οδηγούς λειτουργίας (τους οποίους μας ζητήσατε και σας αποστείλαμε ήδη), για την περιγραφή της εσωτερικής ροής της πληροφορίας στα Νοσοκομεία και ειδικότερα την ροή που αφορά την παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων. Σύμφωνα με τους οδηγούς μας έχουμε τα ακόλουθα:

  1. Ο τεχνικά ορθός και διεθνώς αποτυπωμένος τρόπος είναι να γίνονται οι παραγγελίες από  τα υποσυστήματα των αρμόδιων τμημάτων (Κλινικές, ΤΕΙ, ΤΕΠ) προς τα εργαστήρια και το υποσύστημα αυτών (LIS) και εν συνεχεία το υποσύστημα των εργαστηρίων να αποστέλλει τα αποτελέσματα πίσω στα υποσυστήματα που παρήγγειλαν.
  2. Οι όποιες λύσεις έχουν εφαρμοστεί είτε αντιστρέφοντας τη διαδικασία είτε χρησιμοποιώντας εξωτερική/ανεξάρτητη εφαρμογή παραγγελιολειψίας εξετάσεων από το σύστημα χρεώσεων & τo HIS, είναι ελλιπείς & προβληματικές, καθότι δημιουργούν μία σειρά από εγγενείς αδυναμίες για την πλήρη κάλυψη της συγκεκριμένης διαδικασίας, καθώς και στρεβλώσεις στην υιοθέτηση ορθών λύσεων και πρακτικών.

 Θα παρακαλέσουμε λοιπόν τη σχετική ενημέρωση των Δημοσίων Νοσοκομείων για την υιοθέτηση των ορθών λύσεων και τη θεσμοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, όπως αυτές είναι αποτυπωμένες στα πρωτόκολλα του διεθνή οργανισμού ΙΗΕ και τα master book των έργων ΟΠΣΥ της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων και την εξάλειψη στρεβλώσεων που τυχόν δύναται να δημιουργηθούν.

Ο σύνδεσμος μας, θα συνεχίσει τη στήριξη και παρακολούθηση των ανωτέρω θεμάτων, με κάθε πρόσφορο μέσο και ταυτόχρονα παραμένει διαθέσιμος σε εσάς και τις υπηρεσίες σας, για την παροχή ενημέρωσης, ανάλυσης, αλλά και τεχνογνωσίας οπουδήποτε χρειάζεται», καταλήγει στην επιστολή του ο ΕΣΠΥ.